Mgr.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

OBORY A ZAMĚŘENÍ

Školní a pracovní psychologie – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Program se zaměřuje zejména na oblasti klinické psychologie a psychologie zdraví, organizační a pracovní psychologie  a školní a edukační psychologie. V každé z těchto třech domén je jeden hlavní předmět , na který navazuje předmět zaměřený na psychologické metody v dané oblasti. Jejich výběr v studijním plánu časově nekoliduje a posluchač si může zvolit předměty ve všech třech doménách.

Magisterský studijní program Psychologie připravuje absolventy v oblastech psychologické specializace, především v klinické a poradenské psychologii, v pedagogické a školní psychologie a v organizační a pracovní psychologie.

Absolvent získá vědomosti i praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které absolventovi umožňuje uplatnění v různých pozicích v oblasti zdravotní a sociální péče, výchovy a vzdělání, práce a lidských zdrojů, vědeckého výzkumu a dalších. Magisterský studijní program Psychologie se otevírá jen v prezenční formě.

Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie a jeho kurikulum vychází ze současných návrhů Evropské federace psychologických asociací EF-PA pro přípravu, vzdělávání a kvalifikaci psychologů v zemích Evropské unie, čím se zařazuje mezi kvalitní a moderní programy studia psychologie. Je doplněný o nový rozměr biodromálnosti. Jde o přípravu a vzdělávání psychologa fungujícího v procesu edukacie, která probíhá na celé biodromální dráze člověka.

Absolvent se uplatní v moderních oblastech, jaké jsou kariérní poradenství a rozvoj, personální výběr a řízení, aktivity v organizaci na různých úrovních (změna, kultura, atmosféra, spokojenost, motivace) marketingový průzkum, výzkum a další vzdělávání, v managementu, budování a rozvoj týmů, v procesu edukace v různých zařízeních. Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie se otvírá jen v kombinované formě.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1990 € kombinované s možností semestrálních(1045 €) nebo měsíčních splátek (219 €)

Školné pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ

1890 € kombinované s možností semestrálních (993 €) nebo měsíčních splátek (208 €)

Přijímací řízení

Uchazeči budou zařazeni do přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. O přijetí ke studiu děkan fakulty na základě rozhodnutí přijímací komise v souladu s podmínkami stanovenými pro přijetí.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve studijním oboru 1.1.1. učitelství akademických předmětů ve studijním programu psychologie- v kombinaci s dalším akademickým/profesním /uměleckým předmětům. Absolvováním uvedených studijních oborů uchazeči splní požadavky získání 180 kreditů za požadované základní a aplikované psychologické disciplíny, tímto je opravňuje vstoupit do 2. stupně vysokoškolského studia.

Cílová profese

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a také praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum.

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které umožňuje volbu profese a zaměření v jakékoli oblasti psychologické teorie a praxe. Absolvent bude připravený na praktickou i vědecko-výzkumnou profesionální dráhu a obou sférách dokáže uplatňovat etické principy své profese.
Psychologie – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Program se zaměřuje zejména na oblasti klinické psychologie a psychologie zdraví, organizační a pracovní psychologie  a školní a edukační psychologie. V každé z těchto třech domén je jeden hlavní předmět , na který navazuje předmět zaměřený na psychologické metody v dané oblasti. Jejich výběr v studijním plánu časově nekoliduje a posluchač si může zvolit předměty ve všech třech doménách.

Magisterský studijní program Psychologie připravuje absolventy v oblastech psychologické specializace, především v klinické a poradenské psychologii, v pedagogické a školní psychologie a v organizační a pracovní psychologie.

Absolvent získá vědomosti i praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které absolventovi umožňuje uplatnění v různých pozicích v oblasti zdravotní a sociální péče, výchovy a vzdělání, práce a lidských zdrojů, vědeckého výzkumu a dalších. Magisterský studijní program Psychologie se otevírá jen v prezenční formě.

Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie a jeho kurikulum vychází ze současných návrhů Evropské federace psychologických asociací EF-PA pro přípravu, vzdělávání a kvalifikaci psychologů v zemích Evropské unie, čím se zařazuje mezi kvalitní a moderní programy studia psychologie. Je doplněný o nový rozměr biodromálnosti. Jde o přípravu a vzdělávání psychologa fungujícího v procesu edukacie, která probíhá na celé biodromální dráze člověka.

Absolvent se uplatní v moderních oblastech, jaké jsou kariérní poradenství a rozvoj, personální výběr a řízení, aktivity v organizaci na různých úrovních (změna, kultura, atmosféra, spokojenost, motivace) marketingový průzkum, výzkum a další vzdělávání, v managementu, budování a rozvoj týmů, v procesu edukace v různých zařízeních. Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie se otvírá jen v kombinované formě.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2190 € (59 178 Kč) prezenční s možností semestrálních(1150 €) nebo měsíčních splátek (241 €)

Školné pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ

2090 € (56 476 Kč)prezenční s možností semestrálních (1098 €) nebo měsíčních splátek (230 €)

Přijímací řízení

Uchazeči budou zařazeni do přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. O přijetí ke studiu děkan fakulty na základě rozhodnutí přijímací komise v souladu s podmínkami stanovenými pro přijetí.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve studijním oboru 1.1.1. učitelství akademických předmětů ve studijním programu psychologie- v kombinaci s dalším akademickým/profesním /uměleckým předmětům. Absolvováním uvedených studijních oborů uchazeči splní požadavky získání 180 kreditů za požadované základní a aplikované psychologické disciplíny, tímto je opravňuje vstoupit do 2. stupně vysokoškolského studia.

Cílová profese

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a také praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum.

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které umožňuje volbu profese a zaměření v jakékoli oblasti psychologické teorie a praxe. Absolvent bude připravený na praktickou i vědecko-výzkumnou profesionální dráhu a obou sférách dokáže uplatňovat etické principy své profese.
Aplikovaná informatika- Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří dokážou vykonávat náročnější práce informatiků v různých praktických oblastech. Absolvent získá schopnost analyzovat systémy z hlediska jejich složitosti a efektivnosti, navrhovat vhodné řešení pro kritické komponenty podnikových informačních systémů, analyzovat a modifikovat existující informační systémy. V tomto zaměření absolvent rozvíjí svoje zručnosti v těchto oblastech:

 • analýza, návrh a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace( pro různé odvětví-finance,obchod,výroba)
 • analýza a návrh business efektů dosahovaných pomocí IS/IKT
 • analýza a návrh řízení vědomostí v organizaci
 • analýza rizik IS/IKT, kontinuita businessu
 • návrh informačních služeb podporujících inovace
 • návrh vizualizace procesů a jejich prepojení v čase
 • vytváření mobilních aplikácií
 • aplikacie počítačové grafiky a multimédií
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky – prezenční forma 2,5 roku – kombinovaná forma

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 790 € (48 369 Kč) prezenční, 1 790 € (48 369 Kč)kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářskeho studia na PEVŠ

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek.

Oznámení rozhodnutí o přijetí na studium, vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu. Uchazeč se stává studentem vysoké školy, dnem zápisu ke studiu.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí  ke studiu je úspěšné ukončení prvostupňového studia ve studijním oboru Aplikovaná informatika nebo v některém příbuzném studijním oboru (informatika, kybernetika, počítačové inženýrství, hospodářská informatika, průmyslová informatika a pod.) a úspěšné složení přijímacího pohovoru.

Pro uchazeče, kteří ukončili studium v některém vzdálenějším studijním oboru ( matematika, fyzika, chemie, biologie, inženýrství, učitelství a pod.) je možné navrhnout studijní program se standardní délkou studia až 3 roky. Toto prodloužení je hlavně z důvodu vyrovnání vědomostní úrovně , aby si uchazeč o naše magisterské studium doplnil vědomosti z jádra bakalářského programu v našem studijním oboru Aplikovaná informatika. Jestliže uchazeč není absolventem studijního oboru Aplikovaná informatika bude vyzván k informačnímu přijímacímu pohovoru. U přijímacího pohovoru se ověřuje návaznost ukončeného bakalářského studia uchazeče a našeho magisterského studijního programu. V případě, že uchazeč o studium 2. stupně absolvoval jiný studijní obor, může děkan fakulty po přijetí ke studiu nařídit vykonání diferenčních zkoušek, které studen uskuteční v průběhu 1. roku studia.

Cílová profese

Aplikovaná informatika se specializací na podnikovou informatiku se zaměřuje na přípravu specialistů schopných navrhovat a implementovat pokročilé technologie a systémy informačních technologií, provozovat a řídit informační systémy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Předměty pokrývají hlavně podnikové informační systémy se zřetelem na multimediální systémy a pokročilé internetové technologie, distribuované systémy, aplikovanou počítačovou grafiku a zpracování obrazu, pokročilé inteligentní systémy a objevování nejnovějších znalostí v aplikované informatice jako i počítačovou bezpečnost těchto systémů. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk v oblasti informatiky a její aplikace si bez problému najdeš uplatnění doma ale také i v zahraničí.
Design médií Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem studijního programu „Design médií“ je připravit odborníky, kteří budou mít adekvátní znalosti z historie a současného grafického dizajnu, žánrů současné fotografie, kostýmového výtvarnictví, dějin odívání a módy, scénografie a scénické architektury, dějin divadla, dějin hudby, dějin literatury, vizuální komunikace, dizajn obrazu, fotografické tvorby, digitálních fotografických postprodukčních úprav, televizní a filmové studijní tvorby, dramaturgie, jazykové kultury a strategie současného podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úspěšné absolvování 1. stupně bakalářského studia ve studijním programu Mediální komunikace a Design médií na Fakultě PEVŠ nebo bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném studijním oboru jiných vysokých škol.

Cílová profese

V oblasti marketingu, reklamy a dizajnu médií získáte odborný přehled v různých oblastech(sociální, multikulturní, regionální, v oblasti politiky, neziskových projektů, různých organizací, služeb, médií). Pochopíte význam metod marketingové komunikace ( marketing akcí, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, výstavy a veletrhy), naučíme Vás komunikovat s klientem a prezentovat projekty. Jako jediná fakulta Vám pomůžeme pochopit podstatu reklamy, ukážeme Vám její různé modely, taxonomii fungování, neurologický přístup, efektivitu, angažovanost a význam reklamních strategií pro dosažení cíle.
Masmediální a marketingová komunikace – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem magisterského studia v programu Masmediální a marketingová komunikace je příprava odborníků s hlubokými teoretickými vědomostmi a praktickými zručnostmi, které jim umožní se uplatnit v rozhodovací a řídící manažerské praxi, profesionálně vést mediální nebo marketingové týmy a reagovat na nejnovější trendy multimediální komunikace.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky- prezenční 3 roky - kombinovaná

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2 190 € (59 178 Kč) prezenční, 1 890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek.

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ.

2 090 € (56 476 Kč) prezenční, 1 890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úspěšné absolvování 1. stupně bakalářského studia ve studijním programu Mediální komunikace a Dizajn médií na Fakultě PEVŠ nebo bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném studijním oboru jiných vysokých škol.

 

Cílová profese

Absolvent studijního programu bude ovládat teorii masmediální a marketingové komunikace, manažerské a profesní etiky, managementu médií, sociální psychologie, tvorby komunikačních strategií, mediálního práva a legislativy, marketingu médií, public relations, vztahy s médii a veřejností, poslání reklamy, personálního managementu, výzkumu trhu a spotřebitelského chování. Může být odborníkem v různých formách marketingu ( sociální, multikulturní, regionální, politický, neziskové projekty, organizace, služby, média). Ovládá metody marketingové komunikace(podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, výstavy a veletrhy), komunikaci s klientem a prezentace projektů. Odborné znalosti může uplatnit také v evropské politice a médiích, mezinárodní mediální legislativě, ve výzkumu médií a veřejném mínění. Bude ovládat nové trendy v masmediální oblasti( internetová a počítačová technika a grafika, multimédia), kulturu jazykového projevu, ekonomiku, základy podnikání a diplomacie. Získá teoretické vědomosti a předpoklady na případné doktorandské studium.
Soukromoprávní studia – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Navazující magisterské studium je na naší škole druhým akademickým vzdělávacím stupněm. Jeho absolventi získají plné vy­sokoškolské vzdělání zakončené tituly Mgr. nebo Ing. Na trhu práce pak mají držitelé těchto titulů možnost ucházet se o střední a vyšší manažerské pozice. Jsou také skvěle připraveni pro zahájení podnikání ve vlastních firmách s vysokým inovativním potenciálem.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Magisterské Mgr. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha – prezenční forma i kombinovaná forma

Začátek studia

březen, říjen

Cena investice do vzdělání

prezenční a kombinované studium: od 22 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Úředně ověřenou kopii Diplomu. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni
 • Úředně ověřenou kopii Dodatku k Diplomu.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Absolvent je odborně způsobilý pracovat jako právní specialista v obchodních odděleních, zajišťovat soukromoprávní agendu včetně agendy smluvní, je připraven pracovat na kontrolních a právních odborech, v orgánech státní správy, na ministerstvech a dalších úřadech. Absolvent je odborně způsobilý pracovat v exekučních a notářských úřadech jako asistent exekutora či notáře. Absolvent je schopen pracovního zařazení specialisty u Policie ČR.
Právo – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Magisterská forma studia práva Vám nabízí kvalitní moderní vzdělání, které je propojené s praxí. Díky široké nabídce předmětů a možnosti specializace, zabezpečuje svým absolventům nejlepší start v jejich budoucí kariéře.

Studium doplňují atraktivní specializace, profesionální stáže a exkurze, které zvyšují možnosti vašeho uplatnění. Špičkoví vysokokvalifikovaní domácí i zahraniční pedagogové a odborníci z praxe , vás připraví nejen na právnické povolání advokáta, soudce,prokurátora, notáře, či exekutora, ale také na v současnosti žádané profese v orgánech veřejné moci.

Díky moderní multilingvidní výuce některých předmětů, můžete absolvovat část studia v zahraničí, čímž se Vám otevírají možnosti života a práce v celé Evropské únii i mimo ni. Jako absolvent získáte přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procedurální problémy právní praxe, ovládají postupy při poskytování právního poradenství.

Na PEVŠ následně nabízíme navazující rigorózní a doktorské studium, i profesní vzdělávání LLM.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky - prezenční 2,5 roku- kombinovaná

Forma studia

Magisterské Mgr. - prezenční, kombinovaná,

Místo studia

Bratislava

 

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Magisterské studium

 

 Prezenční studiumKombinované  studium
Rok2190 €1190 €
Semestr1150 €1045 €
Měsíc241 €219 €

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540,- Kč)

Předpoklady pro přijetí

úspěšné absolvování bakalářského studia obhájení závěrečné bakalářské práce a složení zavěrečné zkoušky v oboru právo

Termíny přijímacího řízení

Termín konání přijímací zkoušky: studenti si po prokázání splněných podmínek bakalářského studia podají přihlášku a pokračují zápisem na magisterské studium.

Cílová profese

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří mohou vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě. Mohou pracovat jako čekatelé v justiční oblasti(advokacie, notářství a pod.). Mají dobrý přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procesní problémy právní praxe, ovládají postupy v poskytování právního poradenství. Mohou najít uplatnění např. v ústředních orgánech státní správy, úřadu vlády.

 • avokátní koncipient
 • notářský koncipient
 • notář
 • exekutor
 • profese v orgánech veřejné moci


Online přihláška


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.