Bc.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

OBORY A ZAMĚŘENÍ

Psychologie- Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profese psychologie je společensky atraktivní. Zkušení pedagogové a odborníci z praxe ti poskytnou všeobecnou orientaci v jejích základních disciplínách a jiných příbuzných oborech, které se vztahují k psychologii na úrovni jednotlivce, skupin a společnosti. Kromě toho tě připraví na porozumění nebo realizaci psychologických výzkumů. Studium umožní přípravu na nezávislou psychologickou praxi.

Získáš ucelený soubor zručností v psychologickém hodnocení, intervenci a interpretaci. Budeš schopný nezávisle a kriticky číst a spravovat odbornou a vědeckou literaturu, rozumět psychologii jako vědecké disciplíně a jejím vztahům s jinými vědními oblastmi.

Získáš základy na výzkum a porozumění v hlavních oblastech vědeckého výzkumu a praxe, organizační a pracovní, školní, sociální, vývinové, kongitivní, komparativní, klinické, poradenské psychologie, neuropsychologie a psychologie osobnosti. Seznámíme tě se základními psychologickými procesy. Dokážeš posoudit a připravit podmínky psychodiagnostického vyšetření a vykonávat všechny asistenční práce v souvislosti se psychodiagnostikou. Zároveň budeš způsobilý odborně komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat na mezinárodní úrovni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2090 € (56 476 Kč) prezenční, 1890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou.

Cílová profese

Program Psychologie poskytuje studentům všeobecnou orientaci v základních psychologických disciplínách, subdisciplínách a jiných příbuzných oborech, které se vztahují k psychologii. Kromě odborných psychologických vědomostí, zahrnuje metodologickou přípravu pro porozumění nebo realizaci psychologických výzkumů. Skladba studijního programu odpovídá požadavkům první fáze přípravy na získání Evropského certifikátu z psychologie.

Budoucí absolventi se mohou ucházet v magisterském programu Školní a pracovní psychologie na Fakultě psychologie PEVŠ na 2. stupni studia, v oboru psychologie všeobecná nebo v příbuzných oborech sociálních věd.

Tento stupeň psychologického studia neposkytuje profesionální kvalifikaci a kompetenci pro nezávislou psychologickou praxi, ale umožňuje nevyhnutelnou přípravu na ni.  Je předpokladem studia na 2. stupni v oboru psychologie.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

Multikulturní tolerance

Výuka zaměření Multikulturní tolerance  probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat  současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření reaguje na současné dění v Evropě a ve světě. Studentům nabízí osvojení vědomostí v oblasti multikuturalizmu a získání s ním souvisejících profesních zručností. Teoretické vzdělávání a praktický výcvik v oblasti multikulturní kompetence bude zahrnovat také analýzu vlastních zážitků, postojů a přesvědčení vůči kulturně odlišném klientovi, uvědomování si protikladů a konfliktů mezi nimi, vývin postojů, názorů a poznatků o významu a podstatě multukuturality a vyhledávání způsobu jak se v procesu psychologické práce vyhýbat předsudkům a stereotypům. Důležitou součástí je získávání multikulturních poznatků o jednotlivých specifických skupinách lidí zapojených do procesu psychologické prevence, diagnostiky a intervence a získávání zručností důležitých pro společenský styk a vztah psychologa s lidmi s odlišným kulturním původem.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Prostřednictvím studia multikulturní tolerance budou absolventi připraveni na zvládání tolerance , rasizmu, xenofobie, a řešení krizí ve školním a širším sociálním prostředí. Naučí se zabezpečit psychické a mentální zdraví žáků, studentů a dospělých s důrazem na poskytnutí účinné opory, bezpečí, rady a psychologické opatrování. Nutnost rozvíjet multikulturní kompetence  je významná zejména v pomáhajících profesích a v profesích poskytující opatrovnictví o mentálně a fyzické zdraví jedinců- tedy i v profesi psychologa. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.


Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studium na fakultě otevře absolventovi cestu k uplatnění se v různých odvětvích hospodářského života, jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, v bankovnictví, dopravě, zdravotnictví, ekologii atd. a všude tam, kde je informatika potřebná.

Po absolvování studia dokáže absolvent bez problému reagovat a zvládat čím dál více rostoucí požadavky a nároky ve sféře počítačů, technologií a informatiky. Naučí se analyzovat resp. Implementovat informatické úkoly a přijímat adekvátně technické a odborné rozhodnutí. Seznámí se s profesemi programátorů, vývojářů web-aplikací, testeru aplikací, správců databází, správců aplikací, asistentů vedoucích IT projektů, asistentů vedoucích podnikových IT oddělení. Kromě základních znalostí informatiky získá v bakalářském oboru znalosti z ekonomie, managementu a poznatky o tržní ekonomice a její propojení  z praxí. Studiem získá základ na pozdější doplnění znalostí, které sebou přináší vývoj v oboru aplikované informatiky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

 

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium na Fakultu informatiky PEVŠ, v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.

Na 1. stupeň vysokoškolského studia přijímá fakulta:

 • Bez přijímacích zkoušek

Termíny přijímacího řízení

 

 

Cílová profese

Absolventi studijního oboru „Aplikovaná informatika“ dokážou analyzovat resp. implementovat jednoduché informatické úlohy a přijímají jednoduché technické a odborné rozhodnutí. Absolventi bakalářského se můžou úspěšně uplatnit zejména v profesi analytik-vývojář a analytik podnikových procesů a informačních systémů. Doplňkovými profesemi pro bakaláře jsou profese programátor, vývojář web-aplikací, tester aplikací, správce databáze, správce aplikací, asistent vedoucích IT projektů, asistent vedoucích podnikových IT oddělení.

Manažerské uplatnění najdou bakaláři zejména v malých a středních podnicích. Uplatní se v různých typech podniku v soukromém i veřejném sektoru. Vzhledem na odborné komunikační zručnosti z cizích jazyků se dobře uplatní také v mezinárodním prostředí, např. společných podnicích se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

 Kybernetická bezpečnost

Vyučování probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat  současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření Kybernetická bezpečnost nabízí komplexní znalosti v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti( základní principy činnosti bezpečnostních mechanizmů, autentifikace uživatelů, bezpečnostní mechanizmy transportní a síťové vrstvy RM OSI síťového referenčního modelu, bezpečnost cloudu, schopnost efektivně reagovat na informačně-bezpečnostní incidenty a zvyšovat bezpečnostní uvědomění u uživatel§ IKT. Získané vědomosti jsou propojené s existující legislativou a standardy platnými v EU(např. ISO 27001).

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent má uplatnění ve státní sféře ale i soukromých podnicích, které  potřebují zajistit ochranu průběhu procesů v informačních systémech. Bude schopný aplikovat bezpečnostní opatření, procesy, postupy, ale také hardvérové i softvérové funkce, díky kterým podnik předchází potencionálním škodám, úniku informací, neoprávněnému přístupu nebo zneužití. Kromě malých a středních podniků najde uplatnění i v národních IT korporacích, průmyslových podnicích, bankovnictví nebo zdravotnictví. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Průmysl 4.0 a Big Data

Vyučování zaměření Big. Data a Průmysl 4.0 probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student získá informace o 4. průmyslové revoluci a komplexní znalosti o metodách dolování dat ( data mining) a jejich následném využití v prostřední rozsáhlých datových skladů (BigData), generovaných v oblasti průmyslu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Studium se zaměřuje na nové nástroje průmyslu umožňující migrovat výrobní pozice do sektoru služeb, založené na internetu věcí a cloud computingu. Student se seznámí s nástroji Business inteligence a analýzou procesního řízení podniku.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Po úspěšném absolvovaní bloku volitelných předmětů získá student certifikát. Data mining nachází široké uplatnění v oblasti s velkým množstvím dat, od bankovnictví, obchodu až po Business inteligence. Absolvent bude schopný zvládnout celý proces od přípravy dat přes modelování až po analytickém hodnocení a následné aplikaci do procesů. Zvládá dělat predikce i deskripce.

 Aplikace virtuální reality

Vyučování zaměření Aplikace virtuální reality probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student po absolvování předmětů související s tímto zaměřením získá komplexní znalosti v oblasti zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování a přípravu multimediálních dat, schopnost navrhovat aplikace pro virtuální rozšířenou realitu v oblasti herního průmyslu, simulací ale také v oblasti vizuálních dat. Student se v rámci studia seznámí s různými SW nástroji ale i HW zařízeními pro virtuální a rozšířenou realitu. Po úspěšném absolvování bloku předmětů získá certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolventi zaměření se mohou uplatnit jako analytici v oblasti vývoje počítačových her a zábavného průmyslu, realizace simulací s podporou virtuální a rozšířené reality, ale také v oblasti zpracování multimediálních informací a vývoj webových aplikací. Díky poznatkům z oblasti počítačové grafiky a virtuální rozšířené reality se uplatní jako kreativní vývojáři v digitálních agenturách nebo v oblasti zpracování vizuálních informací ve strojírenství, architektuře, cestovním ruchu nebo v oblasti zachování kulturního dědictví.


Právo v podnikání -Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

V moderním podnikání se některé obory dostávají do popředí zájmu firemního managementu. Dva nové právní obory jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právnickým vysokoškolským vzděláním. Tyto obory mají řadu společných prvků tvořících klasický základ vysoko­školského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobného na právnických fakultách, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky - prezenční , 3,5 roku- kombinované

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha , Ostrava

 

 

Začátek studia

březen, říjen

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Absolvování přijímacího řízení.

Cílová profese

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent bakalářského studia Právní specializace je připraven působit na řídící střední a nižší úrovni, ve funkci samostatného referenta, jako pracovník – specialista, konzultant či asistent statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře apod.
Design médií – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bakalářské studium ve studijním programu Design médií je jednooborové studium multidisciplinárního charakteru. Zaměřuje se na přípravu kreativních dizajnerů – odborníky v printových a elektronických médiích. Absolvent využije v praxi nejnovější vědomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupech dizajnerské tvorby dokáže uplatnit v tvořivé práci: od konceptu přes návrh až po realizaci. Může samostatně nebo týmově projektovat dizajn jednoduššího technicko-výrobního charakteru v médiích, resp. řešit redizajn mediálních produktů a služeb.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2450 € (66 204 Kč) prezenční s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Získání úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Cílová profese

V průběhu bakalářského studia Vám pomůžeme se stát tvořivou osobností. Budete umět prakticky využít všechny nejnovější znalosti a postupy při práci s mediální technikou. Na Fakultě masmédií PEVŠ získáte potřebné praktické vědomosti a zručnosti z printové, rozhlasové, televizní, filmové, internetové a multimediální žurnalistiky, mediální informatiky a dizajnu médií. Zasvětíme Vás do tajů teorie a praxe marketingu, reklamy, práce s veřejností a všeobecné marketingové komunikace. Získáte poznatky o technických a technologických postupech dizajnerské tvorby, které budete moci uplatnit v tvořivé práci.Studijní zaměření pro zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalařského studia

 Politická komunikace

Studium probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při studiu bakalářského a magisterského titulu navíc i certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnění vzdělání ve specializovaném oboru.

Studijní zaměření zahrnuje poznatky z oblasti médií, o jejich obsahu a formě, řízení médií, politických věd, sociologie, ekonomiky, psychologie, manažerské, mediální a politické etiky, managementu médií. To znamená nejen potřednou teorii masmediální a politické komunikace ale také praxi. Student se naučí vytvářet mediální a politické strategie pro státní instituce, orgány samosprávy, politické subjekty, jako i v nadnárodní společnosti. Vybrané předměty pomohou získat přehled o domácí a zahraniční politické scéně, v mezinárodních vztazích, mediálním právu a legislativě.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent se stane znalcem na analýzu politických procesů, bude ovládat principy domácí a zahraniční politiky a naučí se vytvářet politické programy na celostání a regionální úrovni. Zároveň bude schopný samostatně tvořit programy v oblasti domácí i zahraniční politiky, organizovat analytickou práci, hodnotit politické procesy a tvořit politické kampaně. Otevírá se mu tak možnost působit v analytických strukturách politických stran, orgánů státní správy, tvořivých týmu občanských združení, v oblasti regionálního rozvoje, přeshraniční spolupráce, a také v nadnárodních společnostech ( instituce Evropské unie, NATO a agentury OSN). Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá certifikát. Absolvent navíc získá teoretické vědomosti a předpoklady na případne doktorandské studium.

 Marketing cestovního ruchu

Studium probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při studiu bakalářského a magisterského titulu navíc i certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnění vzdělání ve specializovaném oboru.

Cílem studijního zaměření Marketing cestovního ruchu je vzdělávání a praktická příprava odborníků – schpných se uplatnit v sektoru cestovního ruchu doma i v zahraničí. Studium poskytuje vědomosti z oblasti ekonomie, práva, managemetu a marketingu, účetnictví a financí, územně-správního členění, historických souvislostí, zvyklostí obyvatelstva v regionech, komunikačních znalostí minimálně ve dvou světových jazycích, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kreativních metod marketingu, tvorby produktů cestovního ruchu, ekonomicko-finanční analýzy podniků, obchodního podnikání a pod.. V rámci studia se student může zaměřit na teoretickou a praktickou přípravu i v širším geografickém kontextu vzhledem k otevřeným hranicím EU a další přeshraniční spolupráci.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent studijního zaměření Marketing cestovního ruchu je připravený pro praxi na základním a středním stupni řízení v podnikové sféře služeb cestovního ruchu. Také umí řídit procesy v podniku cestovního ruchu a organizace na základním a středním stupni managementu. Vzhledem k absolvování předmětů provázaných s praxí je připravený v této oblasti i samostatně podnikat. Uplatnit se také může i ve veřejné a regionální státní správě orientované na místní, regionální i vesnický turismus.

 Digitální marketing

Studium probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při studiu bakalářského a magisterského titulu navíc i certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnění vzdělání ve specializovaném oboru.

Primárním cílem je vymezit digitální marketing jako standartní a unikátní element marketingové komunikace. Student získá přehled o marketingových a komunikačních aktivitách na internetu( webové stránky, internetové reklamy a sociální média) a také komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení ( tablety, smatfony). Získá klíčové informace o internetové reklamě, její formáty a využití. Seznámí s nevyhnutelnými kroky při tvorbě reklamy na internetu ( definování potřeb, reklamní komunikační cíle, cílové skupiny, produkt, konkurence, média) Osvojí si nejvíce využívané online marketingové nástroje, aby je dokázal správně zvolit k dosažení marketingových, reklamních a informačních cílů.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent získá adekvátní znalosti z teorie a praxe marketingu, marketingové komunikace, digitálního marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti umožní v budoucnu získat nové zákazníky, zvýšit prodej a zisk firmy a konkurence schopnost. Po úspěšném absolvování bloku volitených předmětů získá student certifikát.

Absolvent získá schopnost:

 • prostřednictvím přístupu zvaného inbound marketing efektivně využít náklady,
 • pomocí bezplatné formy- blogování- etablovat společnost na trhu, a tak ji dostat do povědomí ,
 • přes budování fanouškovské základny na sociálních sítích efektivně šířit informace,
 • efektivně využívat e-mail jako účinný nástroj s vysokou mírou konverze,
 • pomocí SEO optimalizace zlepšit pozici webu ve vyhledávači
 • přes PPC kampaně propagovat svůj produkt, specilání akci, blogy nebo online video
 • budovat pozitivní image a upevnit značce nejen místo na trhu, ale zejména vytvožit pozicioning ve vnímání veřejnosti (PR)
 • vytvořiť video content – jak by mělo video vypadat a s čím je třeba počítať pri přípravě,
 • vytvořiť virální content, který zaáhne množství lidí,
 • prostřednictvím stále atraktívního Affiliate marketingu zvýšiť prodej produktu,
 • profitovat pomocí zákaznícké podpory (Customer service).
 • pracovat s analytickými nástroji (Google Analytics) a vyhodnocovat návštevnost webu

Mediální komunikace – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem bakalářského studia v programu Masmediální komunikace je připravit tvořivé pracovníky masmediální a marketingové specializace, kteří v praxi využijí nejnovější znalosti a postupy v tvorbě při využívání mediální techniky. Absolvent získá vědomosti a zručnosti z printové, rozhlasové, televizní, filmové, internetové a multimediální žurnalistiky, mediální informatiky, z teorie a praxe marketingu, reklamy, práce s veřejností a všeobecné marketingové komunikace.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2090 € (56 476 Kč) prezenční , 1 890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo mesíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 €

Předpoklady pro přijetí

Získání úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Cílová profese

V médiích, v reklamní, PR nebo full servisní agentuře, ve firmě jako marketingový pracovník.Studijní zaměření pro zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalařského studia

 Politická komunikace

Studium probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při studiu bakalářského a magisterského titulu navíc i certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnění vzdělání ve specializovaném oboru.

Studijní zaměření zahrnuje poznatky z oblasti médií, o jejich obsahu a formě, řízení médií, politických věd, sociologie, ekonomiky, psychologie, manažerské, mediální a politické etiky, managementu médií. To znamená nejen potřednou teorii masmediální a politické komunikace ale také praxi. Student se naučí vytvářet mediální a politické strategie pro státní instituce, orgány samosprávy, politické subjekty, jako i v nadnárodní společnosti. Vybrané předměty pomohou získat přehled o domácí a zahraniční politické scéně, v mezinárodních vztazích, mediálním právu a legislativě.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent se stane znalcem na analýzu politických procesů, bude ovládat principy domácí a zahraniční politiky a naučí se vytvářet politické programy na celostátní a regionální úrovni. Zároveň bude schopný samostatně tvořit programy v oblasti domácí i zahraniční politiky, organizovat analytickou práci, hodnotit politické procesy a tvořit politické kampaně. Otevírá se mu tak možnost působit v analytických strukturách politických stran, orgánů státní správy, tvořivých týmu občanských sdružení, v oblasti regionálního rozvoje, přeshraniční spolupráce, a také v nadnárodních společnostech ( instituce Evropské unie, NATO a agentury OSN). Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá certifikát. Absolvent navíc získá teoretické vědomosti a předpoklady na případně doktorandské studium.

Marketing cestovního ruchu

Studium probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při studiu bakalářského a magisterského titulu navíc i certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnění vzdělání ve specializovaném oboru.

Cílem studijního zaměření Marketing cestovního ruchu je vzdělávání a praktická příprava odborníků – schpných se uplatnit v sektoru cestovního ruchu doma i v zahraničí. Studium poskytuje vědomosti z oblasti ekonomie, práva, managemetu a marketingu, účetnictví a financí, územně-správního členění, historických souvislostí, zvyklostí obyvatelstva v regionech, komunikačních znalostí minimálně ve dvou světových jazycích, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kreativních metod marketingu, tvorby produktů cestovního ruchu, ekonomicko-finanční analýzy podniků, obchodního podnikání a pod.. V rámci studia se student může zaměřit na teoretickou a praktickou přípravu i v širším geografickém kontextu vzhledem k otevřeným hranicím EU a další přeshraniční spolupráci.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent studijního zaměření Marketing cestovního ruchu je připravený pro praxi na základním a středním stupni řízení v podnikové sféře služeb cestovního ruchu. Také umí řídit procesy v podniku cestovního ruchu a organizace na základním a středním stupni managementu. Vzhledem k absolvování předmětů provázaných s praxí je připravený v této oblasti i samostatně podnikat. Uplatnit se také může i ve veřejné a regionální státní správě orientované na místní, regionální i vesnický turismus.

Digitální marketing

Studium probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při studiu bakalářského a magisterského titulu navíc i certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnění vzdělání ve specializovaném oboru.

Primárním cílem je vymezit digitální marketing jako stantartní a unikátní element marketingové komunikace. Student získá přehled o marketingových a komunikačních aktivitách na internetu( webové stránky, internetové reklamy a sociální média) a také komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení ( tablety, smatfony). Získá klíčové informace o internetové reklamě, její formáty a využití. Seznámí s nevyhnutelnými kroky při tvorbě reklamy na internetu ( definování potřeb, reklamní komunikační cíle, cílové skupiny, produkt, konkurence, média) Osvojí si nejvíce využívané online marketingové nástroje, aby je dokázal správně zvolit k dosažení marketingových, reklamních a informačních cílů.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent získá adekvátní znalosti z teorie a praxe marketingu, marketingové komunikace, digitálního marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti umožní v budoucnu získat nové zákazníky, zvýšit prodej a zisk firmy a konkurence schopnost. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Absolvent získá schopnost:

 • prostřednictvím přístupu zvaného inbound marketing efektivně využít náklady,
 • pomocí bezplatné formy- blogování- etablovat společnost na trhu, a tak ji dostat do povědomí ,
 • přes budování fanouškovské základny na sociálních sítích efektivně šířit informace,
 • efektivně využívat e-mail jako účinný nástroj s vysokou mírou konverze,
 • pomocí SEO optimalizace zlepšit pozici webu ve vyhledávači
 • přes PPC kampaně propagovat svůj produkt, specilání akci, blogy nebo online video
 • budovat pozitivní image a upevnit značce nejen místo na trhu, ale zejména vytvožit pozicioning ve vnímání veřejnosti (PR)
 • vytvořiť video content – jak by mělo video vypadat a s čím je třeba počítať pri přípravě,
 • vytvořiť virální content, který zaáhne množství lidí,
 • prostřednictvím stále atraktívního Affiliate marketingu zvýšiť prodej produktu,
 • profitovat pomocí zákaznícké podpory (Customer service).
 • pracovat s analytickými nástroji (Google Analytics) a vyhodnocovat návštevnost webu

Ekonomika a management podnikání – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijní program je zařazený do studijního oboru „ Ekonomika a management podniku“. Tento studijní obor patří do soustavy oborů je řízený Ministerstvem školství pod pořadovým číslem 3.3.16. Tvoří oblast poznání, v které absolvent studijního programu získá profesionální způsobilost (kompetenci), vykonávat svoje původní povolání nebo se připraví pokračovat v navazujícím  vysokoškolském studiu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 890 € (51 072 Kč) prezenční, 1 590 € (42 965 Kč) kombinovaná,  s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

Cílová profese

Absolventi mohou vykonávat funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi základních ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku a jsou připraveni řešit méně náročné ekonomické rozhodovací problémy, jako i vykonávat ekonomické manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení podniku.

Dokáže analyzovat ekonomické jevy v podniku a přijímat jednoduché manažerské rozhodnutí. Jsou způsobilí řešit středně náročné úkoly na různých manažerských funkcích na nižším a středním stupni řízení , to zejména v oblasti kalkulací, rozpočtů, managementu výroby, plánování a organizování podnikového procesu.

Mají znalosti z oblasti národohospodářských a podnikově-hospodářských disciplín, práva, mezinárodního obchodu, marketingu, financí, účetnictví, matematiky, statistiky a informatiky. Manažerské uplatnění najdou zejména v malých a středních podnicích, soukromého a veřejného sektoru. Mají odborné komunikační zručnosti v cizím jazyce, proto se uplatní také v mezinárodním ekonomickém prostředí, jako jsou např. podniky se zahraniční účastí nebo v zahraničních firmách a pod.Studijní zaměření pro zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia

Účetnictví, daně a finanční poradenství

Od Akademického roku 2016/2017 otvíráme pro studenty prvních ročníků bakalářského stupně studia nové studijní zaměření. Výuka probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při bakalářském a magisterském titulu navíc také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání, ve velmi praktickém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.Studium je zaměřené na získání poznatků z účetnictví podnikatelských subjektů, se zdanění podnikatelských subjektů a z podnikatelského rozhodování. Zaměření jsou zacílená na získání vědomostí, na základě kterých je možno vykonávat funkce určené pro podnikové ekonomy, manažery ve vlastních firmách se základní znalostí ekonomických a manažerských vztahů. Studium připraví ekonoma na oblast účetnictví, daní a finančního poradenství. Dokáže tak analyzovat a řešit teoretické a praktické problémy v uvedených oblastech, bez kterých nemůže existovat žádný podnikatelský subjekt.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent se uplatní zejména v malých a středních podnicích , v soukromém sektoru, ale také i v mezinárodním prostředí podniků se zahraniční účastí. Absolvent dokáže vyhodnocovat, analyzovat a navrhovat vhodné postupy pro účetní, daňovou a poradenskou oblast. V podnikatelském subjektu je schopný sestavit účetní uzávěrku, vyčíslit základ daně a posoudit daňovou povinnost. V interakci s odborníkem z praxe dokáže řešit složité problémy z oblasti účetnictví, daní a finančního poradenství. Má také znalosti z finančního účetnictví a dokáže analyzovat účetní uzávěrku a řešit konkrétní problémy z praxe podniku. Zároveň dokáže poskytovat finanční poradenství pro malé a střední podnik. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Management startupu

Od Akademického roku 2016/2017 otvíráme pro studenty prvních ročníků bakalářského stupně studia nové studijní zaměření. Výuka probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při bakalářském a magisterském titulu navíc také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru. Startupisti, kteří se vzdělávají, dokážou dle světového průzkumu vydělat až 7- násobek průměrného platu. Potřebné vzdělání zabezpečí studijní zaměření Management startupu. Orientuje se na problematiku začínajících inovativních podniků s potenciálem globálního růstu a umožňuje jim nahlédnout do systémů jejich fungování. Připraví je na potencionální problémy, které mladé začínající podnikatele ohrožují.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Zaměření připraví absolventa jak čelit ekonomickým a manažerským výzvám startupu a malých začínajících firem. Po úspěšném ukončení studia bude zvládat problematiku řízení podniku a znát, jak myslet globálně a realizovat v podniku expanzi a průnik na zahraniční trhy. Absolvent si umí vypracovat konkurenční analýzu, také připravit životaschopný business plán a zabezpečit získávání financí na růst podnikání.


Letový provoz – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijní program se věnuje veškerým aktivitám civilního letectví v oblasti spojeným provozu a zabezpečení letadel. Studenti získávají odborné znalosti a dovednosti zejména v teoretických základech průběhu letu a jeho monitorování, dále ve výkonových a technologicko-provozních charakteristikách dopravního letounu, požadavcích letové způsobilosti a ověřování způsobilosti letadel, obchodně-ekonomických procesech leteckých dopravců, řízení kvality a managementu letového provozu a dalších.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. prezenční forma studia

Místo studia

Praha

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

22.500 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • úplné střední nebo střední odborné vzdělání
 • podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě
 • včasné uhrazení administrativního poplatku
 • doložení úředně ověřeného vysvědčení o maturitní zkoušce

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Výkonný management provozovatelů letecké dopravy, Výkonný management na letištích, Dopravní pilot, řídící letového provozu, Letové provozní služby, Všechny úrovně výkonných pozic handlingových společností, Pozice v prostředí státních organizací civilního letectví, Organizace leteckého výcviku.
Služby letecké dopravy v cestovním ruchu – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem studijního programu je zapojit studenty do praxe letového provozu a umožnit jim zapojení do dění ve velkých nadnárodních společnostech. Studenti získávají znalosti v oblastech marketingu, managementu, matematiky, statistiky, geografie, účetnictví, ekonomiky podniku, ekonomiky cestovního ruchu a techniky služeb cestovního ruchu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. prezenční a kombinovaná forma studia

Místo studia

Praha

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

22.500 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • úplné střední nebo střední odborné vzdělání
 • podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě
 • včasné uhrazení administrativního poplatku
 • doložení úředně ověřeného vysvědčení o maturitní zkoušce / diplom a vysvědčení z VOŠ

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Letecké a letové provozní služby, Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu využívající leteckou dopravu, Distribuce a prodej letecké přepravy, Hotelové služby, Letiště, Handlingové společnosti, Státní orgány zaměřené na leteckou dopravu, Nadnárodní společnosti využívající leteckou dopravu, Společnosti nabízející cestovní pojištění asistenční služby, Humanitární organizace.Pro absolventy VOŠ

 • studijní plán oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, prezenční studium
 • studijní plán oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, kombinované studium

Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem studijního programu je poskytnout kvalitní profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů, tedy na specifickou složku personální práce, zabývající se kariérním řízením, péčí o systematický profesní růst zaměstnanců, organizací podnikového vzdělávání, koncipováním různých podpůrných a motivačních programů pro zaměstnance.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. prezenční forma studia

Místo studia

Praha

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

22.500 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • úplné střední nebo střední odborné vzdělání
 • podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě
 • včasné uhrazení administrativního poplatku
 • doložení úředně ověřeného vysvědčení o maturitní zkoušce

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Výkon manažerských funkcí v podnicích dopravy, Ve státní správě a samosprávě, V neziskovém sektoru, V personálních agenturách a v širokém spektru souvisejících služeb úřadu a institucí jako specializovaný ekonom– personalista se zaměřením na oblast podnikového vzdělávání, kariérního řízení a dalších aktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Program vznikl v těsné spolupráci s Asociací průvodců ČR. Jedná se o jedinečný, prakticky zaměřený program, zohledňující evropské normy EN 15 565, které zahrnují požadavky na vykonávání průvodcovské činnosti. Studenti získají zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a průvodcovské činnosti a unikátní pozici na trhu práce.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. prezenční forma studia

Místo studia

Praha

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

22.500 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • úplné střední nebo střední odborné vzdělání
 • podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě
 • včasné uhrazení administrativního poplatku
 • doložení úředně ověřeného vysvědčení o maturitní zkoušce

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Široké spektrum průvodcovských činností, Střední management v oblasti cestovního ruchu, Cestovní kanceláře a agentury, Státní a veřejná správa, Služba specifickým skupinám.
Cestovní ruch – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studium programu je koncipováno tak, aby měl absolvent po jeho dokončení perfektní znalosti nejen v cestovním ruchu, ale i stabilní základ pro uplatnění ve veřejné sféře. Absolventi získají přehled v oblastech managementu, ekonomie, marketingu, psychologie, sociologie, informatiky, práva a dalších. Program zahrnuje také studium dvou cizích jazyku.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. prezenční a kombinovaná forma studia

Místo studia

Praha, Ostrava

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

22.500 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

Úplné střední nebo střední odborné vzdělání, podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě, včasné uhrazení administrativního poplatku, doložení úředně ověřeného vysvědčení o maturitní zkoušce / diplom a vysvědčení z VOŠ

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Střední manažerské funkce v oblasti cestovního ruchu, Marketing, Veřejná správa, Cestovní agentury a dopravní služby, Neziskový sektor, Společnosti působící na poli mezinárodního obchodu.

 Pro absolventy VOŠ:

 • studijní plán oboru Cestovní ruch, prezenční studium
 • studijní plán oboru Cestovní ruch, kombinované studium

Právo ve veřejné správě – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Současné státní instituce a samosprávní aparát přinášejí novou poptávku po kvalifikovaných a prakticky zaměřených absolven­tech vysokých škol. Nový právní obor je odpovědí na dynamicky se roz­víjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním vysokoškolským vzděláním. Tento obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právnického vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu. Právo ve veřejné správě je obor zaměřený primárně na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí a jeho uchazeči se výborně uplatní jako specialisté ve státní správě či v orgánech samosprávy.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky - prezenční , 3,5 roku- kombinované

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava

 

 

Začátek studia

březen, říjen

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Absolvování přijímacího řízení.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent bakalářského studia Právní specializace je připraven působit jako pracovník právního odboru státního úřadu, úředník ve státní správě, dále na řídící střední a nižší úrovni, ve funkci samostatného referenta, jako pracovník – specialista, konzultant či asistent statutárních orgánů v obchodních společnostech.
Podnikání – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu.

Navazující magisterské studium je zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů a absolventů v praxi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

 

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční i kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, manažerských funkcí v soukromých, ale také státních firmách. Významnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách zahraničních investorů v regionu, jejichž založení a řízení budou mít absolventi VŠPP, a. s. oboru Podnikání všechny předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání a podnikatelského prostředí, zejména v profesích projektový manažer, poradce apod.
Podnikání a management v obchodu a službách – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nosnými disciplínami a středem zájmů oboru jsou jednoduše definovatelné disciplíny – marketing, obchod a logistika, tedy disciplíny, bez kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či zemědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční i kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, vedoucí obchodní skupiny, podnikatel ve sféře obchodu a služeb.

Absolventi bakalářského studia oboru Podnikání a management v obchodu a službách se uplatní především jako podnikatelé zejména v sektorech obchodu (velkoobchod, maloobchod) a služeb (terciárních, kvartérních a kvintárních) a to především na úrovni malých a středních firem a dále pak ve funkcích manažerů a/nebo specialistů v oblastech marketingu a obchodních činností (na vstupu i výstupu) v soukromých podnicích a také v ostatních organizacích středního i většího charakteru, působících v komerční sféře. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích, souvisejících s problematikou podnikání zejména v sektorech obchodu a služeb.
Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v jakékoli organizaci. Proto se čím dál více zvyšuje potřeba kvalifikovaných odborníků, kteří dokážou tyto nástroje nejen tvořit, ale především ovládat. Naše škola se proto snaží již několik let zaměřovat na vyšší standardy výuky v oboru Aplikovaná informatika.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha – prezenční forma, kombinovaná forma

 

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Konzultant, manager ICT, project manager, analytik, vývojář, správce databází
Aplikovaná informatika – Informační technologie – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v jakékoli organizaci. Proto se čím dál více zvyšuje potřeba kvalifikovaných odborníků, kteří dokáží tyto nástroje nejen tvořit, ale především ovládat. Naše škola se proto snaží již několik let zaměřovat na vyšší standardy výuky v oboru Aplikovaná informatika se specializací Informační technologie. Rozšiřte i Vy řady úspěšných absolventů naší vysoké školy a získejte nové znalosti v oblasti, které patří blízká i vzdálenější budoucnost.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava

Začátek studia

26. 09. 2016

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Formou motivačního pohovoru

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Absolvování přijímacího řízení.

Termíny přijímacího řízení

10.8.2016

17.8.2016

8.9.2016

Cílová profese

 • Konzultant
 • Manager ICT
 • Project manager atd.Právo – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bakalářské studium práva je skvělá příležitost, jak se orientovat v právní oblasti, získat nové vědomosti z historie, jazyků, či evropských struktur. Při široké nabídce odborných předmětů, nezapomínáme na jejich praktické využití. Studium doplňuje atraktivní specializace, profesní stáže a exkurze, které zvyšují možnost vašeho uplatnění.

Vysokou kvalitu způsoby výuky zabespečují odborníci z praxe. Na rozdíl od jiných fakult podobného zaměření, na PEVŠ nabízíme i přednášky v cizích jazycích. Jako absolvent bakalářského stupně studia získáte znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládnete mechanizmus státních orgánů se zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci. Uplatnění můžete najít v soudnictví, státní správě a samosprávě.

Na PEVŠ následně nabízíme i navazující magisterské studium.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky . prezenční , 4 roky- kombinovaná

Forma studia

Bakalářské Bc. - prezenční, kombinovaná

Místo studia

Bratislava

 

 

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Bakalářské studium

 Prezenční studiumKombinované  studium
Rok2190 €1990 €
Semestr1150 €1045 €
Měsíc*241 €219 €

Poplatek za přijímací řízení 20 €

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

 

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540,- Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání .

Cílová profese

Může vykonávat přípravné práce v rámci soudnictví a je schopen jako odborný pracovník, pracovat ve státní správě a samosprávě. Absolvent má znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, problematiku mechanizmu státních orgánů, s osobním zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě. Zároveň je způsobilý vydávat individuální správní akty, v rámci rozhodovací činnosti veřejné správy dle správního řádu a zvláštních předpisů.

 • soudní tajemník
 • vyšší soudní úředník
 • odborný referent-specialista ve státní správě
 • odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně samosprávním celku


 Online přihláška

 


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.