Psycholog

OBORY A ZAMĚŘENÍ

Školní a pracovní psychologie – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Program se zaměřuje zejména na oblasti klinické psychologie a psychologie zdraví, organizační a pracovní psychologie  a školní a edukační psychologie. V každé z těchto třech domén je jeden hlavní předmět , na který navazuje předmět zaměřený na psychologické metody v dané oblasti. Jejich výběr v studijním plánu časově nekoliduje a posluchač si může zvolit předměty ve všech třech doménách.

Magisterský studijní program Psychologie připravuje absolventy v oblastech psychologické specializace, především v klinické a poradenské psychologii, v pedagogické a školní psychologie a v organizační a pracovní psychologie.

Absolvent získá vědomosti i praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které absolventovi umožňuje uplatnění v různých pozicích v oblasti zdravotní a sociální péče, výchovy a vzdělání, práce a lidských zdrojů, vědeckého výzkumu a dalších. Magisterský studijní program Psychologie se otevírá jen v prezenční formě.

Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie a jeho kurikulum vychází ze současných návrhů Evropské federace psychologických asociací EF-PA pro přípravu, vzdělávání a kvalifikaci psychologů v zemích Evropské unie, čím se zařazuje mezi kvalitní a moderní programy studia psychologie. Je doplněný o nový rozměr biodromálnosti. Jde o přípravu a vzdělávání psychologa fungujícího v procesu edukacie, která probíhá na celé biodromální dráze člověka.

Absolvent se uplatní v moderních oblastech, jaké jsou kariérní poradenství a rozvoj, personální výběr a řízení, aktivity v organizaci na různých úrovních (změna, kultura, atmosféra, spokojenost, motivace) marketingový průzkum, výzkum a další vzdělávání, v managementu, budování a rozvoj týmů, v procesu edukace v různých zařízeních. Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie se otvírá jen v kombinované formě.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1990 € kombinované s možností semestrálních(1045 €) nebo měsíčních splátek (219 €)

Školné pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ

1890 € kombinované s možností semestrálních (993 €) nebo měsíčních splátek (208 €)

Přijímací řízení

Uchazeči budou zařazeni do přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. O přijetí ke studiu děkan fakulty na základě rozhodnutí přijímací komise v souladu s podmínkami stanovenými pro přijetí.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve studijním oboru 1.1.1. učitelství akademických předmětů ve studijním programu psychologie- v kombinaci s dalším akademickým/profesním /uměleckým předmětům. Absolvováním uvedených studijních oborů uchazeči splní požadavky získání 180 kreditů za požadované základní a aplikované psychologické disciplíny, tímto je opravňuje vstoupit do 2. stupně vysokoškolského studia.

Cílová profese

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a také praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum.

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které umožňuje volbu profese a zaměření v jakékoli oblasti psychologické teorie a praxe. Absolvent bude připravený na praktickou i vědecko-výzkumnou profesionální dráhu a obou sférách dokáže uplatňovat etické principy své profese.
Psychologie – Rigorózní řízení

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fakulta psychologie Paneurópskej vysokej školy (dle § 53 odst. 8, 9 a 10, § 62a odst. 1, 2, 3 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávněná uskutečňovat rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací ve studijním odboru 3.1.9. Psychologie. Po jejich vykonaní může udělovat akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr). Pravidla na vykonaní rigorózní zkoušky ustanovuje Směrnice děkana č. 2/2014 Zásady rigorózního řízení.

Přihlášku na rigorózní řízení podává absolvent magisterského stupně studia ve studijním programu 3.1.9. Psychologie, resp. příbuzném studijním programu, děkanovi fakulty.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Forma studia

rigorózní řízení (JUDr.)

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Cena investice do vzdělání

Pro uchazeče ze SR a ČR – 750 € (20 266 Kč)

Pro ostatní uchazeče 1500 € (40 533 Kč)

Přijímací řízení

Přihláška na rigorózní zkoušku musí mít písemnou formu, uchazeč v ní kromě osobních údajů:

  • studijní program/odbor, ve kterém získal vysokoškolské vzdělání
  • studijní obor, který si zvolil na vykonání rigorózní zkoušky
  • název rigorózní práce

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Termíny přijímacího řízení

Přihlášky na rigorózní  řízení se můžu podávat v průběhu celého roku.
Školní psychologie – PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem doktorandského studia je připravit studenta na samostanou, tvořivou vědeckou práci. Student v doktorandském studiu získá poznatky založené na současném vědeckém poznání a sám svým výzkumem přispěje k rozvoji vědeckého poznání ve svém oboru. Doktorandské studium klade na studenta velké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovní nasazení a schopnost efektivně si organizovat práci. Po absolvování studia získá student titul philosophiate doctor (PhD.)

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky – prezenční forma 4 roky – kombinovaná forma

Forma studia

3. stupeň (PhD.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

9990 € (269 950 Kč)prezenční, 2490 €(67 285 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Obsahem přijímacího řízení je vědecká rozprava na téma dizertační práce. Přijímací komise vyhodnotí výsledky přijímacích zkoušek na neveřejném zasedání. V případě že bylo na jedno téma přihlášeno více uchazečů, určí pořadí úspěšnosti jednotlivých uchazečů. Přihlíží se i k rozsahu a kvalitě odborné publikační činnosti a výsledky jiné odborné činnosti.

Výběr uchazečů se uskutečňuje na základě výsledků přijímacího pohovoru před přijímací komisí dle prokázaných vědomostí uchazečů ze studijního oboru, jako i schopnosti objasnit komisi obsah, metody řešení a předpokládané výsledky dizertační práce.

S výsledkem přijímacího řízení bude uchazeč obeznámen písemně. Oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu školní psychologie vzniká uchazeči právo zapsat se ke studiu na Fakultě psychologie. Podmínkou zápisu je zaplacení poplatku za studium.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do: 15. 8. 2016

Termín konání přijímací zkoušky pro prezenční a kombinované studium: 19. září 2016

Cílová profese

Absolvent programu je způsobilý samostatně rozvíjet problematiku člověka v jeho společenských a institucionálních souvislostech, dokáže identifikovat, formulovat problémy a nacházet způsoby jejich řešení v kontextu současných teoretických, metodologických a aplikačních poznatků. Je profesionálně kompetentní pracovat s vědeckými výzkumnými metodami a přinášet originální postupy, metody a výsledky.

Absolventi studijního programu Školní psychologie jsou vyzrálými pracovníky, disponující poznatky o působení v sociálním systému a edukacie v širších souvislostech, a to s ohledem na prychologickou, vzdělávací, ekonomickou a organizační stránku národních i nadnárodních společenství a institucí. Hlavní témata jádra znalostí třetího stupně vysokoškolského studia vycházejí jednak z národních a jednak z mezinárodních trendů v pedagogické, školní a poradenské psychologie s důrazem na aktuální otázky a témata školní psychologie 21. století.

Absolventi doktorandského studia v rámci studijního oboru 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školní psychologie a studijního programu Školní psychologie jsou připraveni řídit průběh edukačního procesu na celé biodromalní dráze člověka ve školách (mateřských, základních, středních a vysokých), ve školních zařízeních (CPPP, CŠPP, dětských integračních centrech, léčebno-výchovných zařízeních, nápravně-výchovných a diagnostických zařízeních, dětských domovech)  a v mimoškolních zařízeních ( firmách, institucích, organizacích) státního, nestátního a soukromého sektoru v rezortech školství, ale také v jiných rezortech (zdravotnictví, kultury, výroby) a v rámci něho optimální rozvoj osobnosti klientů a psychického zdraví účastníků edukačního procesu a jejich pracovní úspěšnosti.
Psychologie – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Program se zaměřuje zejména na oblasti klinické psychologie a psychologie zdraví, organizační a pracovní psychologie  a školní a edukační psychologie. V každé z těchto třech domén je jeden hlavní předmět , na který navazuje předmět zaměřený na psychologické metody v dané oblasti. Jejich výběr v studijním plánu časově nekoliduje a posluchač si může zvolit předměty ve všech třech doménách.

Magisterský studijní program Psychologie připravuje absolventy v oblastech psychologické specializace, především v klinické a poradenské psychologii, v pedagogické a školní psychologie a v organizační a pracovní psychologie.

Absolvent získá vědomosti i praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které absolventovi umožňuje uplatnění v různých pozicích v oblasti zdravotní a sociální péče, výchovy a vzdělání, práce a lidských zdrojů, vědeckého výzkumu a dalších. Magisterský studijní program Psychologie se otevírá jen v prezenční formě.

Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie a jeho kurikulum vychází ze současných návrhů Evropské federace psychologických asociací EF-PA pro přípravu, vzdělávání a kvalifikaci psychologů v zemích Evropské unie, čím se zařazuje mezi kvalitní a moderní programy studia psychologie. Je doplněný o nový rozměr biodromálnosti. Jde o přípravu a vzdělávání psychologa fungujícího v procesu edukacie, která probíhá na celé biodromální dráze člověka.

Absolvent se uplatní v moderních oblastech, jaké jsou kariérní poradenství a rozvoj, personální výběr a řízení, aktivity v organizaci na různých úrovních (změna, kultura, atmosféra, spokojenost, motivace) marketingový průzkum, výzkum a další vzdělávání, v managementu, budování a rozvoj týmů, v procesu edukace v různých zařízeních. Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie se otvírá jen v kombinované formě.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2190 € (59 178 Kč) prezenční s možností semestrálních(1150 €) nebo měsíčních splátek (241 €)

Školné pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ

2090 € (56 476 Kč)prezenční s možností semestrálních (1098 €) nebo měsíčních splátek (230 €)

Přijímací řízení

Uchazeči budou zařazeni do přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. O přijetí ke studiu děkan fakulty na základě rozhodnutí přijímací komise v souladu s podmínkami stanovenými pro přijetí.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve studijním oboru 1.1.1. učitelství akademických předmětů ve studijním programu psychologie- v kombinaci s dalším akademickým/profesním /uměleckým předmětům. Absolvováním uvedených studijních oborů uchazeči splní požadavky získání 180 kreditů za požadované základní a aplikované psychologické disciplíny, tímto je opravňuje vstoupit do 2. stupně vysokoškolského studia.

Cílová profese

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a také praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum.

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které umožňuje volbu profese a zaměření v jakékoli oblasti psychologické teorie a praxe. Absolvent bude připravený na praktickou i vědecko-výzkumnou profesionální dráhu a obou sférách dokáže uplatňovat etické principy své profese.
Psychologie- Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profese psychologie je společensky atraktivní. Zkušení pedagogové a odborníci z praxe ti poskytnou všeobecnou orientaci v jejích základních disciplínách a jiných příbuzných oborech, které se vztahují k psychologii na úrovni jednotlivce, skupin a společnosti. Kromě toho tě připraví na porozumění nebo realizaci psychologických výzkumů. Studium umožní přípravu na nezávislou psychologickou praxi.

Získáš ucelený soubor zručností v psychologickém hodnocení, intervenci a interpretaci. Budeš schopný nezávisle a kriticky číst a spravovat odbornou a vědeckou literaturu, rozumět psychologii jako vědecké disciplíně a jejím vztahům s jinými vědními oblastmi.

Získáš základy na výzkum a porozumění v hlavních oblastech vědeckého výzkumu a praxe, organizační a pracovní, školní, sociální, vývinové, kongitivní, komparativní, klinické, poradenské psychologie, neuropsychologie a psychologie osobnosti. Seznámíme tě se základními psychologickými procesy. Dokážeš posoudit a připravit podmínky psychodiagnostického vyšetření a vykonávat všechny asistenční práce v souvislosti se psychodiagnostikou. Zároveň budeš způsobilý odborně komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat na mezinárodní úrovni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2090 € (56 476 Kč) prezenční, 1890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou.

Cílová profese

Program Psychologie poskytuje studentům všeobecnou orientaci v základních psychologických disciplínách, subdisciplínách a jiných příbuzných oborech, které se vztahují k psychologii. Kromě odborných psychologických vědomostí, zahrnuje metodologickou přípravu pro porozumění nebo realizaci psychologických výzkumů. Skladba studijního programu odpovídá požadavkům první fáze přípravy na získání Evropského certifikátu z psychologie.

Budoucí absolventi se mohou ucházet v magisterském programu Školní a pracovní psychologie na Fakultě psychologie PEVŠ na 2. stupni studia, v oboru psychologie všeobecná nebo v příbuzných oborech sociálních věd.

Tento stupeň psychologického studia neposkytuje profesionální kvalifikaci a kompetenci pro nezávislou psychologickou praxi, ale umožňuje nevyhnutelnou přípravu na ni.  Je předpokladem studia na 2. stupni v oboru psychologie.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

Multikulturní tolerance

Výuka zaměření Multikulturní tolerance  probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat  současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření reaguje na současné dění v Evropě a ve světě. Studentům nabízí osvojení vědomostí v oblasti multikuturalizmu a získání s ním souvisejících profesních zručností. Teoretické vzdělávání a praktický výcvik v oblasti multikulturní kompetence bude zahrnovat také analýzu vlastních zážitků, postojů a přesvědčení vůči kulturně odlišném klientovi, uvědomování si protikladů a konfliktů mezi nimi, vývin postojů, názorů a poznatků o významu a podstatě multukuturality a vyhledávání způsobu jak se v procesu psychologické práce vyhýbat předsudkům a stereotypům. Důležitou součástí je získávání multikulturních poznatků o jednotlivých specifických skupinách lidí zapojených do procesu psychologické prevence, diagnostiky a intervence a získávání zručností důležitých pro společenský styk a vztah psychologa s lidmi s odlišným kulturním původem.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Prostřednictvím studia multikulturní tolerance budou absolventi připraveni na zvládání tolerance , rasizmu, xenofobie, a řešení krizí ve školním a širším sociálním prostředí. Naučí se zabezpečit psychické a mentální zdraví žáků, studentů a dospělých s důrazem na poskytnutí účinné opory, bezpečí, rady a psychologické opatrování. Nutnost rozvíjet multikulturní kompetence  je významná zejména v pomáhajících profesích a v profesích poskytující opatrovnictví o mentálně a fyzické zdraví jedinců- tedy i v profesi psychologa. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.