Specialista IT

OBORY A ZAMĚŘENÍ

MANAGEMENT ICT – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Management ICT“ je připravit absolventy pro práci
v oblasti řízení ICT v podniku, řízení projektů, řízení projektových týmů nebo týmů vývojářů.

Absolvent bude umět:

 • Modelování business procesů;
 • Řízení projektů, metodiky ITIL, PRINCE2;
 • Návrh ICT systémů, normalizaci.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • ICT manažer
 • Manažer bezpečnosti
 • Manažer ekonomiky IS/ICT

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Aplikovaná informatika.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.INSPEKTOR KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI- Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Přínosy profesního zaměření „Inspektor kybernetické bezpečnosti“

Kybernetická bezpečnost je v současnosti velkou výzvou pro orgány, společnosti i organizace, které používají jakoukoliv formu IT. Odborníků v tomto oboru je kritický nedostatek a jejich potřeba ještě poroste. Cílem tohoto zaměření je, připravit odborníky pro oblast ochrany dat a bezpečnosti IT systémů.

Absolvent bude umět:

 • Orientovat se v procesech ochrany dat v informačních systémech a databázích,
 • Aplikovat požadavky legislativy na informační systémy podniku nebo organizace,
 • Vystupovat v roli Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) podle Nařízení EU č. 2016-679

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Podnikový analytik, projektant nebo manažer ochrany dat informačního systému
 • Inspektor ochrany osobních údajů ve smyslu ČSN(ISO) 27001 a Nařízení EU č. 2016-679
 • Všechny pracovní pozice absolventů jsou 100% genderově vyvážené

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Aplikovaná informatika

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.Aplikovaná informatika – Rigorózní řízení

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (dle § 53 odst. 8 a 9 a § 63 odst. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávněná uskutečňovat rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací ve studijním odboru 9.2.9. Aplikovaná informatika. Po jejich vykonaní může udělovat akademický titul „doktor přírodních věd“ (RNDr). Pravidla na vykonání rigorózní zkoušky ustanovuje Směrnice děkana č. 2/2014 o rigorózním řízení.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Forma studia

rigorózní řízení (JUDr.)

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Cena investice do vzdělání

Pro uchazeče ze SR a ČR – 750 € (20 266 Kč)

Pro ostatní uchazeče 1500 € (40 533 Kč)

Přijímací řízení

Přihláška na rigorózní zkoušku musí mít písemnou formu, uchazeč v ní uvede:

 • studijní program/odbor, v kterém získal vysokoškolské vzdělání
 • studijní program, který si zvolil na vykonání rigorózní zkoušky
 • název tématu rigorózní práce

Termíny přijímacího řízení

Termín odevzdání rigorózní práce:

 • do 31. ledna pro letní termín obhajoby
 • do 31. srpna pro zimní termín obhajobyAplikovaná informatika- Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří dokážou vykonávat náročnější práce informatiků v různých praktických oblastech. Absolvent získá schopnost analyzovat systémy z hlediska jejich složitosti a efektivnosti, navrhovat vhodné řešení pro kritické komponenty podnikových informačních systémů, analyzovat a modifikovat existující informační systémy. V tomto zaměření absolvent rozvíjí svoje zručnosti v těchto oblastech:

 • analýza, návrh a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace( pro různé odvětví-finance,obchod,výroba)
 • analýza a návrh business efektů dosahovaných pomocí IS/IKT
 • analýza a návrh řízení vědomostí v organizaci
 • analýza rizik IS/IKT, kontinuita businessu
 • návrh informačních služeb podporujících inovace
 • návrh vizualizace procesů a jejich prepojení v čase
 • vytváření mobilních aplikácií
 • aplikacie počítačové grafiky a multimédií
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky – prezenční forma 2,5 roku – kombinovaná forma

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 790 € (48 369 Kč) prezenční, 1 790 € (48 369 Kč)kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářskeho studia na PEVŠ

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek.

Oznámení rozhodnutí o přijetí na studium, vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu. Uchazeč se stává studentem vysoké školy, dnem zápisu ke studiu.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí  ke studiu je úspěšné ukončení prvostupňového studia ve studijním oboru Aplikovaná informatika nebo v některém příbuzném studijním oboru (informatika, kybernetika, počítačové inženýrství, hospodářská informatika, průmyslová informatika a pod.) a úspěšné složení přijímacího pohovoru.

Pro uchazeče, kteří ukončili studium v některém vzdálenějším studijním oboru ( matematika, fyzika, chemie, biologie, inženýrství, učitelství a pod.) je možné navrhnout studijní program se standardní délkou studia až 3 roky. Toto prodloužení je hlavně z důvodu vyrovnání vědomostní úrovně , aby si uchazeč o naše magisterské studium doplnil vědomosti z jádra bakalářského programu v našem studijním oboru Aplikovaná informatika. Jestliže uchazeč není absolventem studijního oboru Aplikovaná informatika bude vyzván k informačnímu přijímacímu pohovoru. U přijímacího pohovoru se ověřuje návaznost ukončeného bakalářského studia uchazeče a našeho magisterského studijního programu. V případě, že uchazeč o studium 2. stupně absolvoval jiný studijní obor, může děkan fakulty po přijetí ke studiu nařídit vykonání diferenčních zkoušek, které studen uskuteční v průběhu 1. roku studia.

Cílová profese

Aplikovaná informatika se specializací na podnikovou informatiku se zaměřuje na přípravu specialistů schopných navrhovat a implementovat pokročilé technologie a systémy informačních technologií, provozovat a řídit informační systémy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Předměty pokrývají hlavně podnikové informační systémy se zřetelem na multimediální systémy a pokročilé internetové technologie, distribuované systémy, aplikovanou počítačovou grafiku a zpracování obrazu, pokročilé inteligentní systémy a objevování nejnovějších znalostí v aplikované informatice jako i počítačovou bezpečnost těchto systémů. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk v oblasti informatiky a její aplikace si bez problému najdeš uplatnění doma ale také i v zahraničí.
Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studium na fakultě otevře absolventovi cestu k uplatnění se v různých odvětvích hospodářského života, jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, v bankovnictví, dopravě, zdravotnictví, ekologii atd. a všude tam, kde je informatika potřebná.

Po absolvování studia dokáže absolvent bez problému reagovat a zvládat čím dál více rostoucí požadavky a nároky ve sféře počítačů, technologií a informatiky. Naučí se analyzovat resp. Implementovat informatické úkoly a přijímat adekvátně technické a odborné rozhodnutí. Seznámí se s profesemi programátorů, vývojářů web-aplikací, testeru aplikací, správců databází, správců aplikací, asistentů vedoucích IT projektů, asistentů vedoucích podnikových IT oddělení. Kromě základních znalostí informatiky získá v bakalářském oboru znalosti z ekonomie, managementu a poznatky o tržní ekonomice a její propojení  z praxí. Studiem získá základ na pozdější doplnění znalostí, které sebou přináší vývoj v oboru aplikované informatiky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

 

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium na Fakultu informatiky PEVŠ, v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.

Na 1. stupeň vysokoškolského studia přijímá fakulta:

 • Bez přijímacích zkoušek

Termíny přijímacího řízení

 

 

Cílová profese

Absolventi studijního oboru „Aplikovaná informatika“ dokážou analyzovat resp. implementovat jednoduché informatické úlohy a přijímají jednoduché technické a odborné rozhodnutí. Absolventi bakalářského se můžou úspěšně uplatnit zejména v profesi analytik-vývojář a analytik podnikových procesů a informačních systémů. Doplňkovými profesemi pro bakaláře jsou profese programátor, vývojář web-aplikací, tester aplikací, správce databáze, správce aplikací, asistent vedoucích IT projektů, asistent vedoucích podnikových IT oddělení.

Manažerské uplatnění najdou bakaláři zejména v malých a středních podnicích. Uplatní se v různých typech podniku v soukromém i veřejném sektoru. Vzhledem na odborné komunikační zručnosti z cizích jazyků se dobře uplatní také v mezinárodním prostředí, např. společných podnicích se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

 Kybernetická bezpečnost

Vyučování probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat  současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření Kybernetická bezpečnost nabízí komplexní znalosti v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti( základní principy činnosti bezpečnostních mechanizmů, autentifikace uživatelů, bezpečnostní mechanizmy transportní a síťové vrstvy RM OSI síťového referenčního modelu, bezpečnost cloudu, schopnost efektivně reagovat na informačně-bezpečnostní incidenty a zvyšovat bezpečnostní uvědomění u uživatel§ IKT. Získané vědomosti jsou propojené s existující legislativou a standardy platnými v EU(např. ISO 27001).

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent má uplatnění ve státní sféře ale i soukromých podnicích, které  potřebují zajistit ochranu průběhu procesů v informačních systémech. Bude schopný aplikovat bezpečnostní opatření, procesy, postupy, ale také hardvérové i softvérové funkce, díky kterým podnik předchází potencionálním škodám, úniku informací, neoprávněnému přístupu nebo zneužití. Kromě malých a středních podniků najde uplatnění i v národních IT korporacích, průmyslových podnicích, bankovnictví nebo zdravotnictví. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Průmysl 4.0 a Big Data

Vyučování zaměření Big. Data a Průmysl 4.0 probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student získá informace o 4. průmyslové revoluci a komplexní znalosti o metodách dolování dat ( data mining) a jejich následném využití v prostřední rozsáhlých datových skladů (BigData), generovaných v oblasti průmyslu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Studium se zaměřuje na nové nástroje průmyslu umožňující migrovat výrobní pozice do sektoru služeb, založené na internetu věcí a cloud computingu. Student se seznámí s nástroji Business inteligence a analýzou procesního řízení podniku.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Po úspěšném absolvovaní bloku volitelných předmětů získá student certifikát. Data mining nachází široké uplatnění v oblasti s velkým množstvím dat, od bankovnictví, obchodu až po Business inteligence. Absolvent bude schopný zvládnout celý proces od přípravy dat přes modelování až po analytickém hodnocení a následné aplikaci do procesů. Zvládá dělat predikce i deskripce.

 Aplikace virtuální reality

Vyučování zaměření Aplikace virtuální reality probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student po absolvování předmětů související s tímto zaměřením získá komplexní znalosti v oblasti zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování a přípravu multimediálních dat, schopnost navrhovat aplikace pro virtuální rozšířenou realitu v oblasti herního průmyslu, simulací ale také v oblasti vizuálních dat. Student se v rámci studia seznámí s různými SW nástroji ale i HW zařízeními pro virtuální a rozšířenou realitu. Po úspěšném absolvování bloku předmětů získá certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolventi zaměření se mohou uplatnit jako analytici v oblasti vývoje počítačových her a zábavného průmyslu, realizace simulací s podporou virtuální a rozšířené reality, ale také v oblasti zpracování multimediálních informací a vývoj webových aplikací. Díky poznatkům z oblasti počítačové grafiky a virtuální rozšířené reality se uplatní jako kreativní vývojáři v digitálních agenturách nebo v oblasti zpracování vizuálních informací ve strojírenství, architektuře, cestovním ruchu nebo v oblasti zachování kulturního dědictví.


Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v jakékoli organizaci. Proto se čím dál více zvyšuje potřeba kvalifikovaných odborníků, kteří dokážou tyto nástroje nejen tvořit, ale především ovládat. Naše škola se proto snaží již několik let zaměřovat na vyšší standardy výuky v oboru Aplikovaná informatika.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha – prezenční forma, kombinovaná forma

 

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Konzultant, manager ICT, project manager, analytik, vývojář, správce databází
Aplikovaná informatika – Informační technologie – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v jakékoli organizaci. Proto se čím dál více zvyšuje potřeba kvalifikovaných odborníků, kteří dokáží tyto nástroje nejen tvořit, ale především ovládat. Naše škola se proto snaží již několik let zaměřovat na vyšší standardy výuky v oboru Aplikovaná informatika se specializací Informační technologie. Rozšiřte i Vy řady úspěšných absolventů naší vysoké školy a získejte nové znalosti v oblasti, které patří blízká i vzdálenější budoucnost.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava

Začátek studia

26. 09. 2016

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Formou motivačního pohovoru

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Absolvování přijímacího řízení.

Termíny přijímacího řízení

10.8.2016

17.8.2016

8.9.2016

Cílová profese

 • Konzultant
 • Manager ICT
 • Project manager atd.Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.