Mgr.


OBORY A ZAMĚŘENÍ

Psychologie – Mgr.

Charakteristika oboru

Program se zaměřuje zejména na oblasti klinické psychologie a psychologie zdraví, organizační a pracovní psychologie  a školní a edukační psychologie. V každé z těchto třech domén je jeden hlavní předmět , na který navazuje předmět zaměřený na psychologické metody v dané oblasti. Jejich výběr v studijním plánu časově nekoliduje a posluchač si může zvolit předměty ve všech třech doménách.

Magisterský studijní program Psychologie připravuje absolventy v oblastech psychologické specializace, především v klinické a poradenské psychologii, v pedagogické a školní psychologie a v organizační a pracovní psychologie.

Absolvent získá vědomosti i praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které absolventovi umožňuje uplatnění v různých pozicích v oblasti zdravotní a sociální péče, výchovy a vzdělání, práce a lidských zdrojů, vědeckého výzkumu a dalších. Magisterský studijní program Psychologie se otevírá jen v prezenční formě.

Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie a jeho kurikulum vychází ze současných návrhů Evropské federace psychologických asociací EF-PA pro přípravu, vzdělávání a kvalifikaci psychologů v zemích Evropské unie, čím se zařazuje mezi kvalitní a moderní programy studia psychologie. Je doplněný o nový rozměr biodromálnosti. Jde o přípravu a vzdělávání psychologa fungujícího v procesu edukacie, která probíhá na celé biodromální dráze člověka.

Absolvent se uplatní v moderních oblastech, jaké jsou kariérní poradenství a rozvoj, personální výběr a řízení, aktivity v organizaci na různých úrovních (změna, kultura, atmosféra, spokojenost, motivace) marketingový průzkum, výzkum a další vzdělávání, v managementu, budování a rozvoj týmů, v procesu edukace v různých zařízeních. Magisterský studijní program Školní a pracovní psychologie se otvírá jen v kombinované formě.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2190 € (59 178 Kč) prezenční s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ

2090 € (56 476 Kč)prezenční s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Uchazeči budou zařazeni do přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. O přijetí ke studiu děkan fakulty na základě rozhodnutí přijímací komise v souladu s podmínkami stanovenými pro přijetí.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve studijním oboru 1.1.1. učitelství akademických předmětů ve studijním programu psychologie- v kombinaci s dalším akademickým/profesním /uměleckým předmětům. Absolvováním uvedených studijních oborů uchazeči splní požadavky získání 180 kreditů za požadované základní a aplikované psychologické disciplíny, tímto je opravňuje vstoupit do 2. stupně vysokoškolského studia.

Cílová profese

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a také praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum.

Absolvent programu Psychologie získá vědomosti a praktické zkušenosti relevantní pro psychologickou prevenci, diagnostiku, intervenci a výzkum. Studium poskytuje univerzální psychologické vzdělání, které umožňuje volbu profese a zaměření v jakékoli oblasti psychologické teorie a praxe. Absolvent bude připravený na praktickou i vědecko-výzkumnou profesionální dráhu a obou sférách dokáže uplatňovat etické principy své profese.
Aplikovaná informatika- Mgr.

Charakteristika oboru

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří dokážou vykonávat náročnější práce informatiků v různých praktických oblastech. Absolvent získá schopnost analyzovat systémy z hlediska jejich složitosti a efektivnosti, navrhovat vhodné řešení pro kritické komponenty podnikových informačních systémů, analyzovat a modifikovat existující informační systémy. V tomto zaměření absolvent rozvíjí svoje zručnosti v těchto oblastech:

 • analýza, návrh a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace( pro různé odvětví-finance,obchod,výroba)
 • analýza a návrh business efektů dosahovaných pomocí IS/IKT
 • analýza a návrh řízení vědomostí v organizaci
 • analýza rizik IS/IKT, kontinuita businessu
 • návrh informačních služeb podporujících inovace
 • návrh vizualizace procesů a jejich prepojení v čase
 • vytváření mobilních aplikácií
 • aplikacie počítačové grafiky a multimédií

Délka studia

2 roky – prezenční forma 2,5 roku – kombinovaná forma

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 790 € (48 369 Kč) prezenční, 1 790 € (48 369 Kč)kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářskeho studia na PEVŠ

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek.

Oznámení rozhodnutí o přijetí na studium, vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu. Uchazeč se stává studentem vysoké školy, dnem zápisu ke studiu.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí  ke studiu je úspěšné ukončení prvostupňového studia ve studijním oboru Aplikovaná informatika nebo v některém příbuzném studijním oboru (informatika, kybernetika, počítačové inženýrství, hospodářská informatika, průmyslová informatika a pod.) a úspěšné složení přijímacího pohovoru.

Pro uchazeče, kteří ukončili studium v některém vzdálenějším studijním oboru ( matematika, fyzika, chemie, biologie, inženýrství, učitelství a pod.) je možné navrhnout studijní program se standardní délkou studia až 3 roky. Toto prodloužení je hlavně z důvodu vyrovnání vědomostní úrovně , aby si uchazeč o naše magisterské studium doplnil vědomosti z jádra bakalářského programu v našem studijním oboru Aplikovaná informatika. Jestliže uchazeč není absolventem studijního oboru Aplikovaná informatika bude vyzván k informačnímu přijímacímu pohovoru. U přijímacího pohovoru se ověřuje návaznost ukončeného bakalářského studia uchazeče a našeho magisterského studijního programu. V případě, že uchazeč o studium 2. stupně absolvoval jiný studijní obor, může děkan fakulty po přijetí ke studiu nařídit vykonání diferenčních zkoušek, které studen uskuteční v průběhu 1. roku studia.

Cílová profese

Aplikovaná informatika se specializací na podnikovou informatiku se zaměřuje na přípravu specialistů schopných navrhovat a implementovat pokročilé technologie a systémy informačních technologií, provozovat a řídit informační systémy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Předměty pokrývají hlavně podnikové informační systémy se zřetelem na multimediální systémy a pokročilé internetové technologie, distribuované systémy, aplikovanou počítačovou grafiku a zpracování obrazu, pokročilé inteligentní systémy a objevování nejnovějších znalostí v aplikované informatice jako i počítačovou bezpečnost těchto systémů. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk v oblasti informatiky a její aplikace si bez problému najdeš uplatnění doma ale také i v zahraničí.
Design médií Mgr.

Charakteristika oboru

Cílem studijního programu „Design médií“ je připravit odborníky, kteří budou mít adekvátní znalosti z historie a současného grafického dizajnu, žánrů současné fotografie, kostýmového výtvarnictví, dějin odívání a módy, scénografie a scénické architektury, dějin divadla, dějin hudby, dějin literatury, vizuální komunikace, dizajn obrazu, fotografické tvorby, digitálních fotografických postprodukčních úprav, televizní a filmové studijní tvorby, dramaturgie, jazykové kultury a strategie současného podnikání.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2 550 € ( 68 906 Kč) prezenční s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ prezenční studium 2450€ (66 204 Kč)

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úspěšné absolvování 1. stupně bakalářského studia ve studijním programu Mediální komunikace a Design médií na Fakultě PEVŠ nebo bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném studijním oboru jiných vysokých škol.

Cílová profese

V oblasti marketingu, reklamy a dizajnu médií získáte odborný přehled v různých oblastech(sociální, multikulturní, regionální, v oblasti politiky, neziskových projektů, různých organizací, služeb, médií). Pochopíte význam metod marketingové komunikace ( marketing akcí, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, výstavy a veletrhy), naučíme Vás komunikovat s klientem a prezentovat projekty. Jako jediná fakulta Vám pomůžeme pochopit podstatu reklamy, ukážeme Vám její různé modely, taxonomii fungování, neurologický přístup, efektivitu, angažovanost a význam reklamních strategií pro dosažení cíle.
Masmediální a marketingová komunikace – Mgr.

Charakteristika oboru

Cílem magisterského studia v programu Masmediální a marketingová komunikace je příprava odborníků s hlubokými teoretickými vědomostmi a praktickými zručnostmi, které jim umožní se uplatnit v rozhodovací a řídící manažerské praxi, profesionálně vést mediální nebo marketingové týmy a reagovat na nejnovější trendy multimediální komunikace.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2 190 € (59 178 Kč) prezenční, 1 990 € (53 774 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek.

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářského studia na PEVŠ.

2 090 € (56 476 Kč) prezenční, 1 890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úspěšné absolvování 1. stupně bakalářského studia ve studijním programu Mediální komunikace a Dizajn médií na Fakultě PEVŠ nebo bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném studijním oboru jiných vysokých škol.

 

Cílová profese

Absolvent studijního programu bude ovládat teorii masmediální a marketingové komunikace, manažerské a profesní etiky, managementu médií, sociální psychologie, tvorby komunikačních strategií, mediálního práva a legislativy, marketingu médií, public relations, vztahy s médii a veřejností, poslání reklamy, personálního managementu, výzkumu trhu a spotřebitelského chování. Může být odborníkem v různých formách marketingu ( sociální, multikulturní, regionální, politický, neziskové projekty, organizace, služby, média). Ovládá metody marketingové komunikace(podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, výstavy a veletrhy), komunikaci s klientem a prezentace projektů. Odborné znalosti může uplatnit také v evropské politice a médiích, mezinárodní mediální legislativě, ve výzkumu médií a veřejném mínění. Bude ovládat nové trendy v masmediální oblasti( internetová a počítačová technika a grafika, multimédia), kulturu jazykového projevu, ekonomiku, základy podnikání a diplomacie. Získá teoretické vědomosti a předpoklady na případné doktorandské studium.
Soukromoprávní studia – Mgr.

Charakteristika oboru

Navazující magisterský studijní program Soukromoprávní studia svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Právní specializace v obou studijních oborech – Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Své zaměření rozšiřuje do oblasti soukromého práva, v této oblasti také významně prohlubuje znalosti svých absolventů.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Magisterské Mgr. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno, Sokolov – kombinovaná forma

 

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

prezenční a kombinované studium: od 22 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Úředně ověřenou kopii Diplomu. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni
 • Úředně ověřenou kopii Dodatku k Diplomu.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

 • Právní specialista v obchodním oddělení
 • Asistent exekutora či notáře
 • Mediátor
 • Právník ve veřejném i soukromém sektoruPrávo – Mgr.

Charakteristika oboru

Magisterská forma studia zahraničního studijního programu dvou akreditovaných vysokých škol – Vysoké školy podnikání a práva a Panevropské vysoké školy Vám poskytne kvalitní a moderní vzdělání, které je propojeno s praxí. Absolventi společného programu budou kvalitně připravení na praxi i díky mnoha předmětům klinického a praktického práva. Přednášky a semináře povedou zkušení pedagogové VŠPP a PEVŠ s mezinárodním renomé. Obě školy disponují mimořádně kvalitním materiálně-technickým zázemím.Díky široké nabídce předmětů zabezpečí svým absolventům nejlepší start v jejich budoucí kariéře firemních právníků, na mnoha pozicích ve státní správě a samosprávě.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Magisterské Mgr. - prezenční, kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava, Bratislava

 

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Magisterské studium

Ostrava

 Prezenční studiumKombinované  studium
Rok53 000 Kč46 000 Kč
Semestr27 825 Kč24 150 Kč
Měsíc5 830 Kč5 060 Kč
Magisterské studium

Praha 

 Prezenční studiumKombinované  studium
Rok63 000 Kč56 000 Kč
Semestr33 075 Kč29 400 Kč
Měsíc6 930 Kč6 160 Kč

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400,- Kč

Předpoklady pro přijetí

úspěšné absolvování bakalářského studia obhájení závěrečné bakalářské práce a složení zavěrečné zkoušky v oboru právo

Termíny přijímacího řízení

Termín konání přijímací zkoušky: studenti si po prokázání splněných podmínek bakalářského studia podají přihlášku a pokračují zápisem na magisterské studium.

Cílová profese

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří mohou vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě. Mohou pracovat jako čekatelé v justiční oblasti(advokacie, notářství a pod.). Mají dobrý přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procesní problémy právní praxe, ovládají postupy v poskytování právního poradenství. Mohou najít uplatnění např. v ústředních orgánech státní správy, úřadu vlády.

 • avokátní koncipient
 • notářský koncipient
 • notář
 • exekutor
 • profese v orgánech veřejné moci


Online přihláška


Novinky

Archiv novinek
12.06.2017

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA ZÍSKALA NOVÝCH PARTNEROV PRE VZDELÁVANIE

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov Paneurópskej vysokej školy dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Jednou z priorít Paneurópskej vysokej školy je čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Vďaka uzatvoreným spoluprácam so širokým spektrom spoločností, inštitúcií a organizácií […]

Zobrazit celý článek
25.05.2017

STUDENTI VŠPP BYLI ÚSPĚŠNÍ V JARNÍ ČÁSTI PROJEKTU STUDENTBROKER 2017

Každý student měl k dispozici virtuální milion korun českých, který investoval do českých i zahraničních akcií a v rámci školního semestru co nejefektivněji budoval své portfolio cenných papírů dle osnov příslušné vysoké školy nebo univerzity. V další části investiční platformy […]

Zobrazit celý článek
30.04.2017

Erasmus vám otevře bránu do světa

Vydat se do světa „na zkušenou“ je pro české studenty stále přitažlivější. Program Erasmus + jim totiž otevírá bránu nejen do Evropy, ale také k atraktivnějšímu uplatnění na trhu práce.

Zahraniční pobyt vám umožní poznat kulturu dané země, zdokonalit vaše jazykové dovednosti, […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.