PhD.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

OBORY A ZAMĚŘENÍ

Školní psychologie – PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem doktorandského studia je připravit studenta na samostanou, tvořivou vědeckou práci. Student v doktorandském studiu získá poznatky založené na současném vědeckém poznání a sám svým výzkumem přispěje k rozvoji vědeckého poznání ve svém oboru. Doktorandské studium klade na studenta velké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovní nasazení a schopnost efektivně si organizovat práci. Po absolvování studia získá student titul philosophiate doctor (PhD.)

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky – prezenční forma 4 roky – kombinovaná forma

Forma studia

3. stupeň (PhD.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

9990 € (269 950 Kč)prezenční, 2490 €(67 285 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Obsahem přijímacího řízení je vědecká rozprava na téma dizertační práce. Přijímací komise vyhodnotí výsledky přijímacích zkoušek na neveřejném zasedání. V případě že bylo na jedno téma přihlášeno více uchazečů, určí pořadí úspěšnosti jednotlivých uchazečů. Přihlíží se i k rozsahu a kvalitě odborné publikační činnosti a výsledky jiné odborné činnosti.

Výběr uchazečů se uskutečňuje na základě výsledků přijímacího pohovoru před přijímací komisí dle prokázaných vědomostí uchazečů ze studijního oboru, jako i schopnosti objasnit komisi obsah, metody řešení a předpokládané výsledky dizertační práce.

S výsledkem přijímacího řízení bude uchazeč obeznámen písemně. Oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu školní psychologie vzniká uchazeči právo zapsat se ke studiu na Fakultě psychologie. Podmínkou zápisu je zaplacení poplatku za studium.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do: 15. 8. 2016

Termín konání přijímací zkoušky pro prezenční a kombinované studium: 19. září 2016

Cílová profese

Absolvent programu je způsobilý samostatně rozvíjet problematiku člověka v jeho společenských a institucionálních souvislostech, dokáže identifikovat, formulovat problémy a nacházet způsoby jejich řešení v kontextu současných teoretických, metodologických a aplikačních poznatků. Je profesionálně kompetentní pracovat s vědeckými výzkumnými metodami a přinášet originální postupy, metody a výsledky.

Absolventi studijního programu Školní psychologie jsou vyzrálými pracovníky, disponující poznatky o působení v sociálním systému a edukacie v širších souvislostech, a to s ohledem na prychologickou, vzdělávací, ekonomickou a organizační stránku národních i nadnárodních společenství a institucí. Hlavní témata jádra znalostí třetího stupně vysokoškolského studia vycházejí jednak z národních a jednak z mezinárodních trendů v pedagogické, školní a poradenské psychologie s důrazem na aktuální otázky a témata školní psychologie 21. století.

Absolventi doktorandského studia v rámci studijního oboru 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školní psychologie a studijního programu Školní psychologie jsou připraveni řídit průběh edukačního procesu na celé biodromalní dráze člověka ve školách (mateřských, základních, středních a vysokých), ve školních zařízeních (CPPP, CŠPP, dětských integračních centrech, léčebno-výchovných zařízeních, nápravně-výchovných a diagnostických zařízeních, dětských domovech)  a v mimoškolních zařízeních ( firmách, institucích, organizacích) státního, nestátního a soukromého sektoru v rezortech školství, ale také v jiných rezortech (zdravotnictví, kultury, výroby) a v rámci něho optimální rozvoj osobnosti klientů a psychického zdraví účastníků edukačního procesu a jejich pracovní úspěšnosti.
Masmediální studia – PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Úlohou doktorandského studia v programu Masmediální studia je připravenost absolventů, kteří budou ovládat nové multidisciplinární a interdisciplinární komplexní vědecké přístupy k řešení problémů mediální a marketingové komunikace a public relations  ve všech typech médií a mediálních institucí, budou schopni samostatně realizovat komplexní výzkum a navrhovat metody řešení v oblasti legislativní, organizačně-technické a personální, uplatňovat systémový přístup při aplikaci výsledků s výzkumu  masmediální a marketingové komunikace.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky – prezenční forma 5 let – kombinovaná forma

Forma studia

3. stupeň (PhD.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

9990 € (269 950 Kč) prezenční, 2490 € (67 285 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Výběr uchazečů se uskutečňuje na základě výsledků přijímacího pohovoru před přijímací komisí dle prokázaných vědomostí uchazečů ze studijního oboru, jako i schopnosti objasnit komisi obsah, metody řešení a předpokládané výsledky dizertační práce. V průběhu přijímacího pohovoru se posuzují také jazykové znalosti ve zvoleném světovém jazyku.

Přijímací zkouška se skládá z pohovoru na zvolené odborné téma a otázek o projektu výzkumu, který je součástí přihlášky uchazeče. Součástí přijímací zkoušky je ústní pohovor v cizím jazyce. Když uchazeč k přihlášce předloží doklad o vykonání státní zkoušky v anglického nebo německého jazyka, nebude z cizího jazyka prozkoušen.

Přijatý uchazeč se stává studentem doktorandského studia dnem zápisu, kterého termín určuje děkan. Doktorandské studium se zpravidla začíná začátkem prvního semestru příslušného akademického roku.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování studijního programu druhého stupně nebo studijního programu prvního a druhého stupně vysokoškolského studia spojené do jednoho celku v odboru právo nebo příbuzném studijním oboru. Přijímací zkoušky se vykonávají před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan.

Cílová profese

Student v prezenční formě studia se stává pracovníkem fakulty- členem ústavu, vykonává pedagogickou nebo jinou odbornou činnost související s pedagogickou činností v rozsahu ne více čtyř hodin týdně v průměru za akademický rok. Studentům v prezenční formě doktorandského studia se poskytuje stipendium dle příslušných předpisů.

Kombinovaní studenti – pracují na svém pracovišti, ale docházejí na přednášky a semináře na Fakultu masmédií.
Ekonomika a management podnikání- PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Mezinárodní podnikání“ je studijním oborem, který je vedený v soustavě studijních oborů spravovaných Ministerstvem školství , ve které absolventi studijního programu získávají profesionální způsobilost –kompetenci vykonávat činnosti s podporou vědeckých metod poznání z oblasti zahraničního obchodu a jiných mezinárodních operací.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

prezenční – 3 akademické roky, kombinovaná – 5 akademických let

Forma studia

3. stupeň (PhD.- prezenční)

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Prezenční studium 9 990 € ( 269 950 Kč) , Kombinované studium 2 490 € (67 285 Kč)

Správní rada může poskytnout slevu na školném, výjimečným uchazečům o doktorandské studium dle potřeb PEVŠ.

Přijímací řízení

Doktorandské studium na Fakultě ekonomie a podnikání PEVŠ je vysokoškolské studium třetího stupně. Studium se na fakultě uskutečňuje ve studijních oborech dle akreditovaných studijních programů a realizuje se tak v prezenční i kombinované formě studia.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování druhého stupně vysokoškolského  studia (Mgr.) v příbuzných studijních oborech. Přijímací zkouška se vykonává před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan.

Termíny přijímacího řízení

Termín podání e-přihlášky: do 31. 8. 2016

Termín konání přijímací zkoušky: 28. 9. 2016

Cílová profese

Absolventi třetího stupně studijního programu „Mezinárodní podnikání“:

  • mají hluboké vědecké poznatky, analyzují společensko-ekonomické, makro-a mikroekonomické souvislosti
  • formulují v praxi využitelné přístupy k řešení problémů v oblasti mezinárodního podnikáníPrávo – PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvent doktorandského studijního programu(3, stupeň) je způsobilý vědecky pracovat. Ovládá vědecké metody výzkumu s orientací na základní a specifické problémy práva. Je připravený řešit vědecké a interdisciplinární problémy. Je přiopravený formovat rozvoj daného odvětví práva v celonárodním, částečně i mezinárodním měřítku, aplikovat získané poznatky v praxi se znalosti alternativních řešení. Může také pracovat jako vysokoškolský učitel.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky – prezenční forma, 5 let – kombinovaná forma

Forma studia

Doktorandské PhD. - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

9990 € (269 950 Kč) prezenční, 2490 € (67 285 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování studijního programi druhého stupně nebo studijního programu prvního a druhého stupně vysokoškolského studia spojené do jednoho celku v oboru právo nebo příbuzném studijním oboru. Přijímací zkouška se vykonává před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan. Více na http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/doktorandske-studium/podmienky-prijatia/

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování studijního programi druhého stupně nebo studijního programu prvního a druhého stupně vysokoškolského studia spojené do jednoho celku v oboru právo nebo příbuzném studijním oboru. Přijímací zkouška se vykonává před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan. Více na http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/doktorandske-studium/podmienky-prijatia/

Termíny přijímacího řízení

Termín podání e-přihlášky: do 31. září 2016

Termín konání přijímací zkoušky: studenti po prokázání splněných podmínek magisterského studia podají přihlášku a pokračují zápisem na doktorandském studiu

Cílová profese

  • vědecký pracovník
  • vysokoškolský učitel


Podle posledního hodnocení nezávislé Akademické rankingové a ratingové agentury (ARRA) je FP PEVŠ nejatraktivnější ze všech právnických fakult na Slovensku s nejvyšší zaměstnaností absolventů. Fakulta práva PEVŠ nabízí kvalitní formu vzdělávání s atributy vědeckosti, exluzivity, modernosti, propojenosti s praxí a mezinárodním rozměrem vzdělání a výzkumu. V průběhu studia rozvíjí osobní kreativitu studentů, podporuje hledání nestandardních a flexibilních řešení.

Díky moderní multijazykové výuce některých předmětů student může absolvovat část studia v zahraničí. Po ukončení studia bude mít odborné vědomosti a zručnosti vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě, pracovat jako čekatel v justiční oblasti(advokacie, notářství a pod.). Získá kvalitní právní přehled, dokáže analyzovat programové a procesní problémy právní praxe a zvládne postupy při poskytování právního poradenství. Stane se odborníkem způsobilým fundovaně odpovídat na výzvy současného společenského vývoje.

Po úspěšném ukončení magisterského studia a získání titulu magistr v oboru právo může dále pokračovat na naší fakultě v rigorózním řízení (doktor práv- JUDr.), doktorandském studiu (philosophiae doctor – PhD.), také v habilitačním řízení (doc.-doc.) a jmenovacím řízení za vysokoškolského profesora.


Novinky

Archiv novinek
09.02.2018

JAPONSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL PEVŠ

V piatok 9. februára prijal rektor – prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD., na pôde Paneurópskej vysokej školy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike – Jun Shimmiho. Cieľom zdvorilostnej návštevy bolo utuženie vzájomných vzťahov.

Podľa rektora by sa mohla zintenzívniť spolupráca s japonskými univerzitami, […]

Zobrazit celý článek
03.02.2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR VLADIMÍRA DLOUHÉHO

Zveme vás na přednášku pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., MBA – Prezidenta hospodářské komory ČR. Pokračujeme tak v sérii přednášek týkajících se ekonomických témat ČR s názvem:

Česko a střední Evropa 28 let po transformaci
Solidní ekonomika, zmatená politika, odcizení EU?

Přijďte si poslechnout a […]

Zobrazit celý článek
27.01.2018

SOUTĚŽ O STIPENDIUM NA ŠKOLÁCH AH

Zajímalo by vás studium na soukromé vysoké škole? Nyní máš možnost vyhrát roční stipendium na jedné ze škol Akademického holdingu (VŠO, VŠPP nebo PEVŠ v Bratislavě). Zapojte se do naší soutěže.

OTÁZKY PRO 1. KOLO SOUTĚŽE

stačí vyplnit registrační e-mail a odpovědět […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.