Právník

OBORY A ZAMĚŘENÍ

PRÁVO Bc. online podpora – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem bakalářského studijního programu Právo je připravit absolventy na práci v soudnictví s uplatněním odborných pracovníků ve státní správě a samosprávě. Absolventi mají znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládají mechanizmu státních orgánů se zřetelem na uplatnění zákonodárné, výkonné a soudní moci. Zároveň mohou vydávat individuálně správní akty v rámci rozhodovací činnosti veřejné správy dle správního řádu a zvláštních předpisů.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

4 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná,online podpora

Místo studia

Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Externí studium
Roční1990 €
Semestr1045 €
Měsíční219 €

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

 • soudní tajemník
 • vyšší soudní úředník
 • odborný referent-specialista ve státní správě
 • odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně samosprávním celkuPrávo – Habilitační a inaugurační řízení

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Forma studia

Habilitační a inaugurační řízení

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Cena investice do vzdělání

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/kriteria-ziskanie-vedeckej-hodnosti/poplatky/

Předpoklady pro přijetí

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/kriteria-ziskanie-vedeckej-hodnosti/
Právo – Rigorózní řízení

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fakulta je na základě přiznaných práv oprávněná uskutečnit rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací ve studijním oboru „právo“ a po jejich vykonání udělit akademický titul „doktor práv“ (JUDr,). Bližší informace o rigorózním řízení se nacházejí v Rigorózním řádu.

Rigorózní řízení se realizuje v následujících specializacích studijních předmětů:

 • Teorie a dějin státu a práva.
 • Ústavní právo.
 • Správní právo.
 • Pracovní právo.
 • Trestní právo.
 • Medzinárodní a evropské právo.
 • Obchodní právo.
 • Občanské právo.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Forma studia

Rigorózní řízení (JUDr.)

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Cena investice do vzdělání

pro uchazeče ze SR a ČR – 750 € (20 266 Kč) , Pro ostatní uchazeče 1500 € (40 533 Kč)

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Termíny přijímacího řízení

Termín podání e-přihlášky: v průběhu akademického roka

Termín odevzdání rigorózní práce

Zimní termín: do 31. 10. 2016

Letní termín: do 29. 2. 2016Podle posledního hodnocení nezávislé Akademické rankingové a ratingové agentury (ARRA) je FP PEVŠ nejatraktivnější ze všech právnických fakult na Slovensku s nejvyšší zaměstnaností absolventů. Fakulta práva PEVŠ nabízí kvalitní formu vzdělávání s atributy vědeckosti, exluzivity, modernosti, propojenosti s praxí a mezinárodním rozměrem vzdělání a výzkumu. V průběhu studia rozvíjí osobní kreativitu studentů, podporuje hledání nestandardních a flexibilních řešení.

Díky moderní multijazykové výuce některých předmětů student může absolvovat část studia v zahraničí. Po ukončení studia bude mít odborné vědomosti a zručnosti vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě, pracovat jako čekatel v justiční oblasti(advokacie, notářství a pod.). Získá kvalitní právní přehled, dokáže analyzovat programové a procesní problémy právní praxe a zvládne postupy při poskytování právního poradenství. Stane se odborníkem způsobilým fundovaně odpovídat na výzvy současného společenského vývoje.

Po úspěšném ukončení magisterského studia a získání titulu magistr v oboru právo může dále pokračovat na naší fakultě v rigorózním řízení (doktor práv- JUDr.), doktorandském studiu (philosophiae doctor – PhD.), také v habilitačním řízení (doc.-doc.) a jmenovacím řízení za vysokoškolského profesora.


Právo – PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvent doktorandského studijního programu(3, stupeň) je způsobilý vědecky pracovat. Ovládá vědecké metody výzkumu s orientací na základní a specifické problémy práva. Je připravený řešit vědecké a interdisciplinární problémy. Je přiopravený formovat rozvoj daného odvětví práva v celonárodním, částečně i mezinárodním měřítku, aplikovat získané poznatky v praxi se znalosti alternativních řešení. Může také pracovat jako vysokoškolský učitel.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky – prezenční forma, 5 let – kombinovaná forma

Forma studia

Doktorandské PhD. - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

9990 € (269 950 Kč) prezenční, 2490 € (67 285 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování studijního programi druhého stupně nebo studijního programu prvního a druhého stupně vysokoškolského studia spojené do jednoho celku v oboru právo nebo příbuzném studijním oboru. Přijímací zkouška se vykonává před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan. Více na http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/doktorandske-studium/podmienky-prijatia/

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování studijního programi druhého stupně nebo studijního programu prvního a druhého stupně vysokoškolského studia spojené do jednoho celku v oboru právo nebo příbuzném studijním oboru. Přijímací zkouška se vykonává před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan. Více na http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/doktorandske-studium/podmienky-prijatia/

Termíny přijímacího řízení

Termín podání e-přihlášky: do 31. září 2016

Termín konání přijímací zkoušky: studenti po prokázání splněných podmínek magisterského studia podají přihlášku a pokračují zápisem na doktorandském studiu

Cílová profese

 • vědecký pracovník
 • vysokoškolský učitel


Podle posledního hodnocení nezávislé Akademické rankingové a ratingové agentury (ARRA) je FP PEVŠ nejatraktivnější ze všech právnických fakult na Slovensku s nejvyšší zaměstnaností absolventů. Fakulta práva PEVŠ nabízí kvalitní formu vzdělávání s atributy vědeckosti, exluzivity, modernosti, propojenosti s praxí a mezinárodním rozměrem vzdělání a výzkumu. V průběhu studia rozvíjí osobní kreativitu studentů, podporuje hledání nestandardních a flexibilních řešení.

Díky moderní multijazykové výuce některých předmětů student může absolvovat část studia v zahraničí. Po ukončení studia bude mít odborné vědomosti a zručnosti vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě, pracovat jako čekatel v justiční oblasti(advokacie, notářství a pod.). Získá kvalitní právní přehled, dokáže analyzovat programové a procesní problémy právní praxe a zvládne postupy při poskytování právního poradenství. Stane se odborníkem způsobilým fundovaně odpovídat na výzvy současného společenského vývoje.

Po úspěšném ukončení magisterského studia a získání titulu magistr v oboru právo může dále pokračovat na naší fakultě v rigorózním řízení (doktor práv- JUDr.), doktorandském studiu (philosophiae doctor – PhD.), také v habilitačním řízení (doc.-doc.) a jmenovacím řízení za vysokoškolského profesora.


Právo – Mgr.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Magisterská forma studia práva Vám nabízí kvalitní moderní vzdělání, které je propojené s praxí. Díky široké nabídce předmětů a možnosti specializace, zabezpečuje svým absolventům nejlepší start v jejich budoucí kariéře.

Studium doplňují atraktivní specializace, profesionální stáže a exkurze, které zvyšují možnosti vašeho uplatnění. Špičkoví vysokokvalifikovaní domácí i zahraniční pedagogové a odborníci z praxe , vás připraví nejen na právnické povolání advokáta, soudce,prokurátora, notáře, či exekutora, ale také na v současnosti žádané profese v orgánech veřejné moci.

Díky moderní multilingvidní výuce některých předmětů, můžete absolvovat část studia v zahraničí, čímž se Vám otevírají možnosti života a práce v celé Evropské únii i mimo ni. Jako absolvent získáte přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procedurální problémy právní praxe, ovládají postupy při poskytování právního poradenství.

Na PEVŠ následně nabízíme navazující rigorózní a doktorské studium, i profesní vzdělávání LLM.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky - prezenční 2,5 roku- kombinovaná

Forma studia

Magisterské Mgr. - prezenční, kombinovaná,

Místo studia

Bratislava

 

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Magisterské studium

 

 Prezenční studiumKombinované  studium
Rok2190 €1190 €
Semestr1150 €1045 €
Měsíc241 €219 €

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540,- Kč)

Předpoklady pro přijetí

úspěšné absolvování bakalářského studia obhájení závěrečné bakalářské práce a složení zavěrečné zkoušky v oboru právo

Termíny přijímacího řízení

Termín konání přijímací zkoušky: studenti si po prokázání splněných podmínek bakalářského studia podají přihlášku a pokračují zápisem na magisterské studium.

Cílová profese

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří mohou vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě. Mohou pracovat jako čekatelé v justiční oblasti(advokacie, notářství a pod.). Mají dobrý přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procesní problémy právní praxe, ovládají postupy v poskytování právního poradenství. Mohou najít uplatnění např. v ústředních orgánech státní správy, úřadu vlády.

 • avokátní koncipient
 • notářský koncipient
 • notář
 • exekutor
 • profese v orgánech veřejné moci


Online přihláška


Právo – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bakalářské studium práva je skvělá příležitost, jak se orientovat v právní oblasti, získat nové vědomosti z historie, jazyků, či evropských struktur. Při široké nabídce odborných předmětů, nezapomínáme na jejich praktické využití. Studium doplňuje atraktivní specializace, profesní stáže a exkurze, které zvyšují možnost vašeho uplatnění.

Vysokou kvalitu způsoby výuky zabespečují odborníci z praxe. Na rozdíl od jiných fakult podobného zaměření, na PEVŠ nabízíme i přednášky v cizích jazycích. Jako absolvent bakalářského stupně studia získáte znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládnete mechanizmus státních orgánů se zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci. Uplatnění můžete najít v soudnictví, státní správě a samosprávě.

Na PEVŠ následně nabízíme i navazující magisterské studium.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky . prezenční , 4 roky- kombinovaná

Forma studia

Bakalářské Bc. - prezenční, kombinovaná

Místo studia

Bratislava

 

 

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Bakalářské studium

 Prezenční studiumKombinované  studium
Rok2190 €1990 €
Semestr1150 €1045 €
Měsíc*241 €219 €

Poplatek za přijímací řízení 20 €

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

 

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540,- Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání .

Cílová profese

Může vykonávat přípravné práce v rámci soudnictví a je schopen jako odborný pracovník, pracovat ve státní správě a samosprávě. Absolvent má znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, problematiku mechanizmu státních orgánů, s osobním zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě. Zároveň je způsobilý vydávat individuální správní akty, v rámci rozhodovací činnosti veřejné správy dle správního řádu a zvláštních předpisů.

 • soudní tajemník
 • vyšší soudní úředník
 • odborný referent-specialista ve státní správě
 • odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně samosprávním celku


 Online přihláška

 


Novinky

Archiv novinek
09.02.2018

JAPONSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL PEVŠ

V piatok 9. februára prijal rektor – prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD., na pôde Paneurópskej vysokej školy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike – Jun Shimmiho. Cieľom zdvorilostnej návštevy bolo utuženie vzájomných vzťahov.

Podľa rektora by sa mohla zintenzívniť spolupráca s japonskými univerzitami, […]

Zobrazit celý článek
03.02.2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR VLADIMÍRA DLOUHÉHO

Zveme vás na přednášku pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., MBA – Prezidenta hospodářské komory ČR. Pokračujeme tak v sérii přednášek týkajících se ekonomických témat ČR s názvem:

Česko a střední Evropa 28 let po transformaci
Solidní ekonomika, zmatená politika, odcizení EU?

Přijďte si poslechnout a […]

Zobrazit celý článek
27.01.2018

SOUTĚŽ O STIPENDIUM NA ŠKOLÁCH AH

Zajímalo by vás studium na soukromé vysoké škole? Nyní máš možnost vyhrát roční stipendium na jedné ze škol Akademického holdingu (VŠO, VŠPP nebo PEVŠ v Bratislavě). Zapojte se do naší soutěže.

OTÁZKY PRO 1. KOLO SOUTĚŽE

stačí vyplnit registrační e-mail a odpovědět […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.