Specialista IT

OBORY A ZAMĚŘENÍ

Právní specialista v IT a na Internetu – Chytré studium

Charakteristika oboru

Obor se zaměřuje primárně na oblast tržního podnikání. Jeho absolventi se uplatní především v praxi podnikového práva. Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Ovládá oblasti právní odpovědnosti různých typů poskytovatelů informačních služeb, reklamy na internetu, obchodní tajemství, nekalou soutěž v informatice, orientuje se ve směrnicích EU (o počítačových programech, databázích, půjčování a pronájmu, osobních údajích, elektronickém obchodu, elektronickém podpisu), dále v právní ochraně počítačových programů a databází, uplatnění patentů na počítači, padělky a ochranné známky. Autorské právo na internetu v ČR a některých dalších zemích, webcasting, odkazy, peer to peer, e-knihovny, právní aspekty technické ochrany. „Kluby spoluvlastníků“ CD.
Správa systémů a počítačových sítí – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných ekonomických předmětů, základů různých oblastí informatiky a pak specializaci na správu počítačových sítí, databází, hardwaru a operačních systémů.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent oboru bude připraven na zejména technickou práci v oblasti informačních a komunikačních technologií a to na pozicích souvisejících se správou sítí, serverů a podobných systémů ve společnostech různých velikostí.
Specialista aplikací virtuální – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium základních IT i ekonomických předmětů, studium různorodých SW nástrojů a HW zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent bude připraven na komplexní práci v oblasti zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování a přípravu multimediálních dat. Bude schopen navrhovat aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu v oblasti herního průmyslu, simulací či vizualizace dat.
Manažer kybernetické bezpečnosti – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných IT a ekonomických předmětů, výuku znalostí bezpečnostních mechanismů od sociálního inženýrství, kryptografii, webhacking či tvorbu vlastních exploitů a malware, až po impleenaci celé řady bezpečnostních opatření v podnikovém prostředí.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Cílová profese

Absolvent bude připraven na manažerskou činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zranitelných oblastí v IT průmyslu. Bude schopný aplikovat a řídit bezpečnostní opatření, procesy, postupy, hardwarové i softwarové funkce, analyzovat, vyhodnocovat a navrhovat bezpečnostní opatření.
Apple/Android IT specialista – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných ekonomických předmětů, základů různých oblastí informatiky a pak specializaci na počítačové sítě, mobilní zařízení a operační systémy provozované na mobilních/tabletových systémech a klientské aplikace.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent bude připraven na práci a vývoj aplikací mobilních platforem Android a IOS včetně základních hardwarových zařízení.
Aplikovaná informatika – Rigorózní řízení

Charakteristika oboru

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (dle § 53 odst. 8 a 9 a § 63 odst. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávněná uskutečňovat rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací ve studijním odboru 9.2.9. Aplikovaná informatika. Po jejich vykonaní může udělovat akademický titul „doktor přírodních věd“ (RNDr). Pravidla na vykonání rigorózní zkoušky ustanovuje Směrnice děkana č. 2/2014 o rigorózním řízení.

Forma studia

rigorózní řízení (JUDr.)

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Cena investice do vzdělání

Pro uchazeče ze SR a ČR – 750 € (20 266 Kč)

Pro ostatní uchazeče 1500 € (40 533 Kč)

Přijímací řízení

Přihláška na rigorózní zkoušku musí mít písemnou formu, uchazeč v ní uvede:

 • studijní program/odbor, v kterém získal vysokoškolské vzdělání
 • studijní program, který si zvolil na vykonání rigorózní zkoušky
 • název tématu rigorózní práce

Termíny přijímacího řízení

Termín odevzdání rigorózní práce:

 • do 31. ledna pro letní termín obhajoby
 • do 31. srpna pro zimní termín obhajobyAplikovaná informatika- Mgr.

Charakteristika oboru

Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří dokážou vykonávat náročnější práce informatiků v různých praktických oblastech. Absolvent získá schopnost analyzovat systémy z hlediska jejich složitosti a efektivnosti, navrhovat vhodné řešení pro kritické komponenty podnikových informačních systémů, analyzovat a modifikovat existující informační systémy. V tomto zaměření absolvent rozvíjí svoje zručnosti v těchto oblastech:

 • analýza, návrh a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace( pro různé odvětví-finance,obchod,výroba)
 • analýza a návrh business efektů dosahovaných pomocí IS/IKT
 • analýza a návrh řízení vědomostí v organizaci
 • analýza rizik IS/IKT, kontinuita businessu
 • návrh informačních služeb podporujících inovace
 • návrh vizualizace procesů a jejich prepojení v čase
 • vytváření mobilních aplikácií
 • aplikacie počítačové grafiky a multimédií

Délka studia

2 roky – prezenční forma 2,5 roku – kombinovaná forma

Forma studia

2. stupeň (Mgr.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 790 € (48 369 Kč) prezenční, 1 790 € (48 369 Kč)kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářskeho studia na PEVŠ

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek.

Oznámení rozhodnutí o přijetí na studium, vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu. Uchazeč se stává studentem vysoké školy, dnem zápisu ke studiu.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí  ke studiu je úspěšné ukončení prvostupňového studia ve studijním oboru Aplikovaná informatika nebo v některém příbuzném studijním oboru (informatika, kybernetika, počítačové inženýrství, hospodářská informatika, průmyslová informatika a pod.) a úspěšné složení přijímacího pohovoru.

Pro uchazeče, kteří ukončili studium v některém vzdálenějším studijním oboru ( matematika, fyzika, chemie, biologie, inženýrství, učitelství a pod.) je možné navrhnout studijní program se standardní délkou studia až 3 roky. Toto prodloužení je hlavně z důvodu vyrovnání vědomostní úrovně , aby si uchazeč o naše magisterské studium doplnil vědomosti z jádra bakalářského programu v našem studijním oboru Aplikovaná informatika. Jestliže uchazeč není absolventem studijního oboru Aplikovaná informatika bude vyzván k informačnímu přijímacímu pohovoru. U přijímacího pohovoru se ověřuje návaznost ukončeného bakalářského studia uchazeče a našeho magisterského studijního programu. V případě, že uchazeč o studium 2. stupně absolvoval jiný studijní obor, může děkan fakulty po přijetí ke studiu nařídit vykonání diferenčních zkoušek, které studen uskuteční v průběhu 1. roku studia.

Cílová profese

Aplikovaná informatika se specializací na podnikovou informatiku se zaměřuje na přípravu specialistů schopných navrhovat a implementovat pokročilé technologie a systémy informačních technologií, provozovat a řídit informační systémy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Předměty pokrývají hlavně podnikové informační systémy se zřetelem na multimediální systémy a pokročilé internetové technologie, distribuované systémy, aplikovanou počítačovou grafiku a zpracování obrazu, pokročilé inteligentní systémy a objevování nejnovějších znalostí v aplikované informatice jako i počítačovou bezpečnost těchto systémů. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk v oblasti informatiky a její aplikace si bez problému najdeš uplatnění doma ale také i v zahraničí.
Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika oboru

Studium na fakultě otevře absolventovi cestu k uplatnění se v různých odvětvích hospodářského života, jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, v bankovnictví, dopravě, zdravotnictví, ekologii atd. a všude tam, kde je informatika potřebná.

Po absolvování studia dokáže absolvent bez problému reagovat a zvládat čím dál více rostoucí požadavky a nároky ve sféře počítačů, technologií a informatiky. Naučí se analyzovat resp. Implementovat informatické úkoly a přijímat adekvátně technické a odborné rozhodnutí. Seznámí se s profesemi programátorů, vývojářů web-aplikací, testeru aplikací, správců databází, správců aplikací, asistentů vedoucích IT projektů, asistentů vedoucích podnikových IT oddělení. Kromě základních znalostí informatiky získá v bakalářském oboru znalosti z ekonomie, managementu a poznatky o tržní ekonomice a její propojení  z praxí. Studiem získá základ na pozdější doplnění znalostí, které sebou přináší vývoj v oboru aplikované informatiky.

Délka studia

3 roky

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

 

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium na Fakultu informatiky PEVŠ, v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.

Na 1. stupeň vysokoškolského studia přijímá fakulta:

 • Bez přijímacích zkoušek

Termíny přijímacího řízení

 

 

Cílová profese

Absolventi studijního oboru „Aplikovaná informatika“ dokážou analyzovat resp. implementovat jednoduché informatické úlohy a přijímají jednoduché technické a odborné rozhodnutí. Absolventi bakalářského se můžou úspěšně uplatnit zejména v profesi analytik-vývojář a analytik podnikových procesů a informačních systémů. Doplňkovými profesemi pro bakaláře jsou profese programátor, vývojář web-aplikací, tester aplikací, správce databáze, správce aplikací, asistent vedoucích IT projektů, asistent vedoucích podnikových IT oddělení.

Manažerské uplatnění najdou bakaláři zejména v malých a středních podnicích. Uplatní se v různých typech podniku v soukromém i veřejném sektoru. Vzhledem na odborné komunikační zručnosti z cizích jazyků se dobře uplatní také v mezinárodním prostředí, např. společných podnicích se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

 Kybernetická bezpečnost

Vyučování probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření Kybernetická bezpečnost nabízí komplexní znalosti v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti( základní principy činnosti bezpečnostních mechanizmů, autentifikace uživatelů, bezpečnostní mechanizmy transportní a síťové vrstvy RM OSI síťového referenčního modelu, bezpečnost cloudu, schopnost efektivně reagovat na informačně-bezpečnostní incidenty a zvyšovat bezpečnostní uvědomění u uživatel§ IKT. Získané vědomosti jsou propojené s existující legislativou a standardy platnými v EU(např. ISO 27001).

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent má uplatnění ve státní sféře ale i soukromých podnicích, které  potřebují zajistit ochranu průběhu procesů v informačních systémech. Bude schopný aplikovat bezpečnostní opatření, procesy, postupy, ale také hardvérové i softvérové funkce, díky kterým podnik předchází potencionálním škodám, úniku informací, neoprávněnému přístupu nebo zneužití. Kromě malých a středních podniků najde uplatnění i v národních IT korporacích, průmyslových podnicích, bankovnictví nebo zdravotnictví. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Průmysl 4.0 a Big Data

Vyučování zaměření Big. Data a Průmysl 4.0 probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student získá informace o 4. průmyslové revoluci a komplexní znalosti o metodách dolování dat ( data mining) a jejich následném využití v prostřední rozsáhlých datových skladů (BigData), generovaných v oblasti průmyslu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Studium se zaměřuje na nové nástroje průmyslu umožňující migrovat výrobní pozice do sektoru služeb, založené na internetu věcí a cloud computingu. Student se seznámí s nástroji Business inteligence a analýzou procesního řízení podniku.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Po úspěšném absolvovaní bloku volitelných předmětů získá student certifikát. Data mining nachází široké uplatnění v oblasti s velkým množstvím dat, od bankovnictví, obchodu až po Business inteligence. Absolvent bude schopný zvládnout celý proces od přípravy dat přes modelování až po analytickém hodnocení a následné aplikaci do procesů. Zvládá dělat predikce i deskripce.

 Aplikace virtuální reality

Vyučování zaměření Aplikace virtuální reality probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student po absolvování předmětů související s tímto zaměřením získá komplexní znalosti v oblasti zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování a přípravu multimediálních dat, schopnost navrhovat aplikace pro virtuální rozšířenou realitu v oblasti herního průmyslu, simulací ale také v oblasti vizuálních dat. Student se v rámci studia seznámí s různými SW nástroji ale i HW zařízeními pro virtuální a rozšířenou realitu. Po úspěšném absolvování bloku předmětů získá certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolventi zaměření se mohou uplatnit jako analytici v oblasti vývoje počítačových her a zábavného průmyslu, realizace simulací s podporou virtuální a rozšířené reality, ale také v oblasti zpracování multimediálních informací a vývoj webových aplikací. Díky poznatkům z oblasti počítačové grafiky a virtuální rozšířené reality se uplatní jako kreativní vývojáři v digitálních agenturách nebo v oblasti zpracování vizuálních informací ve strojírenství, architektuře, cestovním ruchu nebo v oblasti zachování kulturního dědictví.


Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika oboru

Jistě není pochyb o tom, že bez kvalitních ICT nástrojů se ani ta nejmenší firma dnes při svém fungování neobejde. Zkušenosti ukazují, že vlastnictví takových nástrojů a technologií ještě nemusí znamenat schopnost jejich efektivního využívání. Řízení firemní počítačové sítě a všech v ní fungujících softwarových aplikací je bez nadsázky jednou z nezbytných podmínek úspěšného fungování podniku v tržním prostředí. V současnosti jsme svědky stále vyšší poptávky po VŠ vzdělání, které by dokázalo kvalitně připravit své absolventy pro náročnou oblast řízení informačních a komunikačních technologií v rámci firmy či instituce.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno, Sokolov, Žilina – kombinovaná forma

Žilina – kontakt +421 910 944 111

Začátek studia

únor 2017 - kombinovaná forma , říjen 2017 - prezenční forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční a kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

 • Konzultant
 • Manager ICT
 • Project manager atd.Novinky

Archiv novinek
12.06.2017

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA ZÍSKALA NOVÝCH PARTNEROV PRE VZDELÁVANIE

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov Paneurópskej vysokej školy dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Jednou z priorít Paneurópskej vysokej školy je čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Vďaka uzatvoreným spoluprácam so širokým spektrom spoločností, inštitúcií a organizácií […]

Zobrazit celý článek
25.05.2017

STUDENTI VŠPP BYLI ÚSPĚŠNÍ V JARNÍ ČÁSTI PROJEKTU STUDENTBROKER 2017

Každý student měl k dispozici virtuální milion korun českých, který investoval do českých i zahraničních akcií a v rámci školního semestru co nejefektivněji budoval své portfolio cenných papírů dle osnov příslušné vysoké školy nebo univerzity. V další části investiční platformy […]

Zobrazit celý článek
30.04.2017

Erasmus vám otevře bránu do světa

Vydat se do světa „na zkušenou“ je pro české studenty stále přitažlivější. Program Erasmus + jim totiž otevírá bránu nejen do Evropy, ale také k atraktivnějšímu uplatnění na trhu práce.

Zahraniční pobyt vám umožní poznat kulturu dané země, zdokonalit vaše jazykové dovednosti, […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.